Zmluvy - február / 2011

Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  (1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
  (2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
  (3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
  (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.ZMLUVY MESTA RAJEC
za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011

  
              - NÁZOV ZMLUVY
              - PREDMET ZMLUVY
              - OBCHODNÉ MENO ZMLUVNEJ STRANY
   DÁTUM
  ZVEREJNENIA
  UZATVORENIA
  ÚČINNOSTI
  ČÍSLO
 
  ZMLUVA
Dodatok č. 1 k zmluve o revolvingovom úvere č. 354/201O/UZ 01.02.2011 2011/10
Tabuľka stanovujúca limity a obdobia pre poskytnutie peňažných prostriedkov 26.01.2011  
VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava . .
Zmena ceny za prepravu, dodatok k zmluve 2010/203 01.02.2011 2011/14
Zmena ceny za prepravu pri vývoze TKO a VKO 01.01.2011  
Urík Stanislav, Rajecké Teplice . .
Zmluva č. 01/2456/2010/0S-To-11 o poskytovaní sociálnej služby 02.02.2011 2011/11
Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 31.01.2011  
Mária..., Rajec . .
Zmluva č. 01/2530/2010/OS-To-12 o poskytovaní sociálnej služby 02.02.2011 2011/12
Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 31.01.2011  
Anna...., Rajec . .
Dodatok č.1 k Zmluve č.119/2009 o zabezpečovaní lekárskej posudkovej činnosti zo dňa 13.10.2009 04.02.2011 2011/15
Dodatkom sa zmluva o zabezpečovaní lekárskej posudkovej činnosti upravuje Čl. II - odmena posudzujúcemu lekárovi. 31.01.2011  
Kováčik Juraj MUDr., Žilina . .
Darovacia zmluva 09.02.2011 2011/16
Mesto Rajec prijíma finančný dar na zhodnotenia budovy zariadenia domova pre seniorov-domova sociálnych služieb, na zakúpenia alebo zhodnotenia vnútorného vybavenia a na poskytovanie sociálnych služieb. 09.02.2011  
Žideková Johana, Rajec . .
Dodatok č.1 ku Kúpnej Zmluve č. 37/L/10 uzavretej podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 14.02.2011 2011/64
Kúpna cena, platobné podmienky v zmysle zmeny zákonom stanovenej základnej sadzby DPH z 19% na 20%. 02.02.2011  
REDOX, s.r.o., A.S. Jegorovova 2, Lučenec . .
Zmluva o spolupráci uzatvorená podl'a § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka 15.02.2011 2011/17
Škola sa zaväzuje,že osloví rodičov žiakov a priatel'ov školy za účelom podielu vo výške 2% zo zaplatenej dane z príjmu, ktorý bude poukazovaný Nadácií. Nadácia sa zaväzuje, že tieto poukázané finančné prostriedky poskytne škole a to formou daru. 22.02.2011  
Nadácia Spoločne pre región so sídlom Framborská 12, Žilina . .
Zmluva č. 1/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 15.02.2011 2011/18
Predmetom nájmu je telocvičňa o výmere 144 m2, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 10.01.2011  
Skorčík Jozef, Rajec . .
Zmluva č. 2/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 15.02.2011 2011/19
Predmetom nájmu je telocvičňa o výmere 144 m2, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 13.01.2011  
Kumančíková Alena, Rajec . .
Zmluva č. 5/2011o nájme nebytových priestorov školy uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 15.02.2011 2011/21
Predmetom nájmu je telocvičňa o výmere 288 m2, ktorá je súčasťou Základnej školy. Účel nájmu - športová činnosť. 20.01.2011  
Oravec Ľubomír, Rajec . .
Zmluva o vykonaní údržby verejného osvetlenia 24.02.2011 2011/35
Pravidelné zabezpečovanie údržby verejného osvetlenia 24.02.2011  
Elektro Domanický Ján, Ďurčina . .
Zmluva o vykonaní údržby mestského rozhlasu 24.02.2011 2011/36
Pravidelné zabezpečovanie údržby mestského rozhalsu 24.02.2011  
Elektro Domanický Ján, Ďurčina . .
Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov 28.02.2011  
Zmluvné strany sa dohodli, že nájom na základe zmluvy uvedenej v čl. I. tejto dohody ukončia ku dňu 28.02.2011 28.02.2011  
Anna Kuchárová, J.Milca 11, Žilina . .
Zmluva č. 01/2011 o nájme nebytových priestorov 28.02.2011  
Prenájom nebytových priestorov v budove MsU na II.poschodí na prevádzkovanie kancelárie. 28.02.2011  
Jana Zmrhalová, Ďurčiná 103 . .


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa