Rýmařov - Česká republika

 
 
Mesto Rýmařov
 Partnerská dohoda o spolupráci uzavřená mezi
městem Rýmařov, Česká republika
a
městem Rajec, Slovenská republika
Mesto Rajec
 
MĚSTO RÝMAŘOV
se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, Česká republika
zastoupeno Ing. Petrem Kloudou, starostou

a

MĚSTO RAJEC
se sídlem: Námestie SNP 2/2, 015 22, Rajec, Slovenská republika
zastoupeno Ing. Jánom Rybárikom, primátorem
 
Preambule
 
Město Rajec a město Rýmařov (dále jen „partneři"), sdílející stejný zájem o spolupráci mezi oběma městy a snahu o další prohloubení této spolupráce, uzavírají dohodu o partnerství, která by měla směřovat k dalšímu rozvoji obou měst nejen po ekonomické stránce, ale i po stránce sociální a kulturní. Tato dohoda by měla být prospěšná také občanům obou měst, občanským a veřejným vzdělávacím institucím a dalším subjektům, které na území těchto dvou měst působí. Partneři tímto vyjadřují svou shodnou vůli a uzavírají tuto partnerskou dohodu o spolupráci mezi městy.
 
Článek 1
 
Partneři společně deklarují, že jejich hlavním cílem je zachovat a rozšířit vzájemné přátelské vztahy mezi místními samosprávami a nadále podporovat a rozvíjet kontakty a aktivity ve všech oblastech spolupráce a také vytvářet vhodné podmínky pro naplňování těchto cílů.
 
Článek 2
 
Partneři prohlašují, že budou vzájemně sdílet své názory a zkušenosti a vyvinou maximální úsilí k vytvoření nejpříznivějších podmínek pro výměnu informací a znalostí a pro rozvoj spolupráce zejména v těchto oblastech:
      • průmyslový rozvoj a hospodářství,
      • kultura a vzdělávání,
      • sport a podnikání,
      • vytváření vzájemných vazeb a kontaktů ve všech oblastech spolupráce a vzájemného setkávání
         s občany obou partnerů,
      • cestovní ruch a jeho další rozvoj a propagace měst, podpora volnočasových aktivit,
      • vzájemná podpora obecné starostlivosti obou partnerů s důrazem na přírodní a kulturní dědictví,
      • samospráva,
      • další, které jsou typické pro oba dva partnery.
 
Článek 3
 
Partneři se shodují, že budou setrvávat ve vzájemném kontaktu hlavně prostřednictvím:
a) organizování, a podpory akcí, kterých se budou účastnit zástupci samospráv, vzdělávacích a kulturních
    institucí, uměleckých skupin, sportovců, turistů, podnikatelů a dalších,
b) spolupráce na společných projektech, organizování konferencí a seminářů a dalších zejména kulturních,
    sportovních a propagačních akcí,
c) výměny zkušeností a informací mezi partnery a jejich organizacemi,
d) efektivního využívání fondů Evropské unie a jiných zdrojů a využití příležitostí, které jsou s tímto
    čerpáním spjaty.
Článek 4
 
Partneři přijímají závazek pravidelně se informovat o případných změnách, které mají souvislost a dopad na spolupráci mezi městy, konzultovat své budoucí kroky, které se týkají vzájemné spolupráce a vzájemně si vyměňovat informace o záměrech a aktivitách pro zabezpečení koordinace činností a efektivní spolupráci v budoucnu.
 
Článek 5
 
Partneři se zavazují poskytnout delegacím a skupinám, které navštíví partnerské město, ubytování, stravu a společný program návštěvy, který bude s druhou stranou konzultován před samotnou akcí.
 
Článek 6
 
Partneři podniknou kroky, které by mohly napomoci vzájemné propagaci měst, kultury, tradic a jazyka v zahraničí.
 
Článek 7
 
Partneři se zavazují k podpoře činnosti organizací, sdružení, sportovních klubů a dalších subjektů a institucí v rámci výměny zkušeností a partnerské spolupráce, a tím k posílení česko-slovenské spolupráce. Spolupráce je rovněž možná i bez přímé účasti obou partnerů, tedy bezprostředně mezi subjekty obou měst.
 
Článek 8
 
Partnerská dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. Tento smluvní vztah lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou obou partnerů. Každý z partnerů může dohodu jednostranně vypovědět bez uvedení důvodu doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní doba je sjednána v délce dvou měsíců a začíná plynout prvním dnem měsíce, který následuje po doručení písemné výpovědi druhému partnerovi. Ukončení smluvního vztahu nepodléhá žádné smluvní pokutě ani jiné sankci.
 
Článek 9
 
Partnerská dohoda o spolupráci mezi městy je vyhotovena celkem ve čtyřech exemplářích - dvou ve slovenském a dvou v českém jazyce. Každý z partnerů obdrží dva exempláře - jeden ve slovenském a jeden v českém znění.
 
Článek 10
 
Partnerská dohoda o spolupráci mezi městy nabývá účinnosti dnem podpisu obou partnerů.
 
 
V Rýmařově dne 25.11.2016
 
 
 
Ing. Peter Klouda  v.r.                            Ing. Ján Rybárik  v.r.
starosta města Rýmařov                      primátor mesta Rajec
 
 
 Mesto Rýmařov - oficiálne stránky mesta Rýmařov       www - Mesto Rýmařov - oficiálne stránky mesta
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa