Mikroprojekt - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"

Archeologický workshop na Rajeckom hrade

logo Interreg PL - SR; VÚC Žilina
 
 
Archeologický workshop na Rajeckom hrade
 
V dňoch 11. až 24. septembra 2017 sa uskutočnil archeologický workshop na historickom nálezisku v lokalite Hradisko, nachádzajúcom sa v katastri obce Jasenové.
Workshopu sa postupne zúčastnili rôzne skupiny dobrovoľníkov a žiaci základných a stredných škôl v Rajci. Hlavná časť aktivity sa uskutočnila v termíne od 17. do 23. septembra 2017 a bola za účasti študentov z Poľského mesta Czechowice Dziedzice a našich študentov z Rajca, celkom 10 študentov.
Výskum lokality bol vedený archeológmi Mgr. Jánom Zacharom a Dr. Milanom Horňákom. Títo sa sústredili predovšetkým na líniu opevnenia hradného jadra. To sa koncentrovalo hlavne na východnej a južnej strane hradného kopca. Z ostatných stráAn bol hrad prioritne chránený vhodnou terénnou konfiguráciou (strmé svahy). Neuralgickým bodom obrany bola predovšetkým južná časť, ktorá bola najľahšie dostupná a predstavovala tak určitú obrannú slabinu. Fortifikačná línia tu preto bola zdvojená.
Cieľom výskumu bolo najmä zistiť konštrukciu fortifikácie v jednotlivých úsekoch, jej priebehu, ako aj bližšie ozrejmiť jej datovanie. Za týmto účelom bolo vytýčených celkovo päť sond, tri na južnej a dve na východnej časti viditeľných geomorfologických útvarov signalizujúcich fortifikačné prvky. Sondami sa podarilo ozrejmiť pôvodnú konštrukciu fortifikačných línií. Ukazuje sa, že hlavným prvkom opevnenia boli jednoduché priekopy vyhĺbené do podložia. Výskum nepreukázal existenciu zložitejších valových konštrukcií, čo zrejme súvisí aj s krátkou existenciou hradu (približne jedno storočie), čo neumožňovalo výstavbu zložitejších a komplexnejších opevňovacích systémov. Výskum takisto odhalil možnú príčinu, prečo sa upustilo od ďalšej výstavby hradných architektúr. Súviselo to pravdepodobne s veľmi nestabilným podložím tvoreným nekompaktnou drvinou horniny podliehajúcou výraznej erózii, ktorá nevytvárala dostatočne stabilný podklad pre prípadnú stavebnú činnosť. Získaný hnuteľný materiál je datovateľný prevažne do 14. storočia, čo korešponduje s písomnými prameňmi o dĺžke trvania hradu. Súčasťou výskumu bude aj celkové detailné zameranie celého hradného areálu aj so širším okolím za pomoci LiDAR-ového snímkovania, ktoré umožní vytvoriť podrobný trojrozmerný digitálny model reliéfu terénu.
Na záver treba dodať, že počiatočné ciele, ako aj vzdelávací zmysel projektu sa podaril najmä v tom, že sa nielen mladí ľudia, ale všetci zúčastnení dobrovoľníci dozvedeli niečo viac o histórií našej kotliny a rozvinula sa spolupráca medzi partnermi mikroprojektu. .
 
Workshop archeologiczny na Rajeckim wykopalisku
 
Od 11. do 24. września 2017 r. odbył się workshop archeologiczny w zabytkowym miejscu na terenie wykopaliska fortu,znajdujacego sie przy wiosce Jasenove.
Workshopu stopniowo uczestniczyły różne grupy wolontariuszy i uczniów szkół podstawowych i średnich z Rajca. Główna część działalności miała miejsce w dniach od 17 do 23 września 2017 r., w której wzięło udział 5 studentów z Polski miasta Czechowice Dziedzice i 5 studentów ze Slowacji miasta Rajec.
Badania terenowe przeprowadzili archeologowie Mgr. Jan Zacharom i dr Milan Horňák. Skupili się na fortyfikacji rdzenia zamku. Koncentrujac się głównie na wschodnich i południowych burtach wzgórza zamkowego. Z innych obszarów zamek był chroniony przez odpowiednie ukształtowanie terenu (strome zbocza). Głównym punktem obrony była przede wszystkim część południowa, która była najłatwiejsza w dotarciu. Linia fortyfikacyjna została tutaj podwojona.
Celem badań była w szczególności określenie struktury fortyfikacji w poszczególnych sekcjach, jej przebieg, a także wyjaśnienie datowania. W tym celu utworzono pięć sond, trzy na południu i dwa na wschodniej części widocznych jednostek geomorfologicznych, sygnalizujące elementy fortyfikacji. Poprzez sondy wyjaśniono oryginalna strukturę linii fortyfikacyjnych. Okazuje się, że głównym elementem fortyfikacji było wykopanie rowu do podłoża. Badania ujawniły również możliwą przyczynę rezygnacji z dalszej budowy architektury zamku. Prawdopodobnie wiązało się to z bardzo niestabilnym podglebem utworzonym przez niezrozumiałe skały erozji, które nie tworzyły wystarczająco trwałego fundamentu dla jakiejkolwiek działalności budowlanej. Otrzymany materiał datuje się głównie do 14 wieku, co odpowiada źródłom pisanym długości zamku. Część badań będzie ogólnym szczegółowym celem całego kompleksu zamkowego w szerszym otoczeniu, wykorzystując obraz LiDAR, co pozwoli na opracowanie szczegółowego, trójwymiarowego cyfrowego modelu terenu.
Na koniec należy dodać, że początkowe cele, jak również cel edukacyjny projektu zostały osiągnięte w szczególności dzięki temu, że nie tylko młodzi ludzie, ale także przez wszystkich zaangażowanych wolontariuszy, dowiedzieć się więcej o historii naszej doliny i współpracy między partnerami mikroprojektu
 
 Príloha: fotogaléria
Autor: Richard Köhler; Archív MsÚ Rajec;
Logo Interreg Poľsko - Slovensko
Logo VUC Žilina
Nazwa mikroprojektu:
 
Edukacyjna ścieżka
"Wokół Rajeckiego zamku"
 
Współfinansowanie:
Europejsky fundusz regionalnego rozwoju:
85 % upowaznione wydatki 31 963,70 euro
Środki z budżetu państwa: 10% upowaznione wydatki
3 760,43 euro
Wkład własny: 5% upowaznione wydati 1 880,23 euro Całkowita wartość mikroprojektu: 100 % 37 604,36 euro
 
Mikroprojekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 
Partnerzy mikroprojektu:
Partner wiodący – Wnioskodawca:
Miasto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Republika Słowacka, www.rajec.sk
 
Partner mikroprojektu:
Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana Pawla II, Czechowice-Dziedice 43502, Polska, www.czechowice-dziedzice.pl
 
Okres realizacji projektu: 05/2017 – 04/2018
 
Zawartość projektu:
Miasto Rajec i Gmina Czechowice-Dziedzice nawiązała współpracę kilka lat temu. Spotkania dotyczące działań ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wydarzenia dla młodzieży, sportu i tak dalej. Między partnerami jest zaznaczony istniejący turystyczny szlak rowerowy, który byl wybudowany głównie województwem Żylinskim (prowadzi z Żyliny do Bielsko-Białej). Szlak rowerowy prowadzi równiez z Zyliny przez doline Rajecka az do Rajca, v Polsce również jest trasa rowerowa która wiedzie z Bielska do Czechowic.
Partnerzy projektu chcą realizacja działań projektowych, aby przyczynić się do budowy kolejnego odcinka trasy turystycznej, w formie ścieżki edukacyjnej. Tym znacznie poprawi sie zagospodarowanie okolicy i jej atrakcyjności turystycznej, w szczególności w odniesieniu do historii.
Okazja, aby zrealizować ten projekt, daje nam odkrycie szczątek prawdopodobnie Rajeckiego zamku. Projekt ma na celu promowanie i wyeksponowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego, wspieranie działań związanych z ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
Ścieżka edukacyjna ma prowadzić od końca istniejącej transgranicznej trasy z centra miasta Rajec, około basenu Veronika az do znaleziska Rajeckiego zamku. Na tej trasie zostaną umieszczone tablice informacyjne / edukacyjne, które będą informować o faune i florze regionu i historii. Na zwiększenie wykorzystania naturalnego dziedzictwa tu będzie wybudowana replika umocnień zamkowych. Stworzeniem infrastruktualnych warunkow do rekreacji, wzniknie przestrzeń do rozwoju turystyki w Rajeckiej doline.
 
Cele projektu:
Głównym celem:
Pod względem sytuacji v gminach partnerskich był główny cel określony:
„Zachowując naszą historię, dziedzictwa kulturowego i ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego.“
Cel szczegółowy:
Cel szczegółowy - „Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego naszych przodków i ich zachowanie dla przyszłych pokoleń“.
 
Działania w ramach projektu:
– Zbudovanie edukacyjnej ścieżki w miejscowości Rajec az do Rajeckiego zamku – poprzez informacyjne tablice.
     Okres realizacji: 05/2017 – 10/2017
– Workshop - Badania archeologiczne na zamku Rajec i prezentacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego partnerow projektu.
     Okres realizacji: 05/2017 – 04/2018
– Działania miękkie (zarządzanie projektem, promocja)
 
Wartości mikroprojektu
– Transgraniczny efekt - Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia i rozszerzenia współpracy pomiędzy partnerami.
– Projekt przyczyni się do integracji spolnoty osób w miejscu, gdzie będzie realizowany.
– Jest to ważny wpływ transgraniczny na młodsze pokolenia, które będą współpracować w zakresie odbudowy dziedzictwa kulturowego, podczas warsztatów zdarzeń wydarzenia workshopu.
– Zwiększy sie liczba turystów w naszych miascowoścach, których przyciągną atrakcyjne ofertęy turystyczne i możliwość realizować wypoczynek.
– Wartość dodana jest prezentacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w szerszym społeczeństwie, jego czasowej i przestrzennej ciągłości i podobieństwa procesów kulturowych w regionie tranzgranicznym.
 
W związku z tym projektem sie przyczyna do rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy.
 
Załączniki:
- Plan ścieżki edukacyjnej
- Mala architektura-miejsce do odpoczynku
- Mala architektura-palisady
 
Partnerské mestá a kraje   ...naspäť
Prílohy:
Názov mikroprojektu:
 
Náučný chodník
"Okolím Rajeckého hradu"
 
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 85 % oprávnených výdavkov 31 963,70 eur
Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 10 % oprávnených výdavkov 3 760,43 eur
Vlastný vklad: 5 % oprávnených výdavkov 1 880,23 eur
Celková hodnota mikroprojektu: 100 % 37 604,36 eur
 
Mikroprojekt sa realizuje s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu  Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
 
Partneri mirkoprojektu:
Vedúci partner – žiadateľ:
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Slovenská republika www.rajec.sk
 
Partner mikroprojektu:
Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana Pawla II 1,Czechowice-Dziedzice 43502, Poľsko
www.czechowice-dziedzice.pl
 
Obdobie realizácie projektu: 05/2017 – 04/2018
 
Opis projektu:
Mesto Rajec a Gmina Czechowice –Dziedzice nadviazali spoluprácu už pred niekoľkými rokmi. Stretnutia sa týkajú aktivít ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, podujatí s mládežou, športu a podobne. Medzi partnermi je značená existujúca turistická cyklotrasa, ktorá je budovaná najmä Žilinským samosprávnym krajom (vedie zo Žiliny do Bielsko-Bialej). Zo Žiliny vedie cyklotrasa Rajeckou dolinou až do Rajca, v Poľsku sú zase cyklotrasy z Bielska do Czechowic.
Partneri projektu chcú realizáciou aktivít projektu prispieť k vybudovaniu ďalšieho úseku turistickej trasy, v podobe náučného chodníka. Výrazne sa zlepší vybavenie územia a jeho turistická atraktivita najmä s ohľadom na históriu.
Príležitosť na realizáciu tohto projektu nám dávajú aj objavené pozostatky pravdepodobne Rajeckého hradu. Projekt chce propagovať a zviditeľniť prírodné a kultúrne bohatstvo, podporiť aktivity súvisiace s ochranou a rozvojom kultúrneho a prírodného dedičstva.
Náučný chodník má viesť z konca existujúcej cezhraničnej trasy, z centra mesta Rajec, okolo kúpaliska Veronika až k nálezisku Rajeckého hradu. Po tejto trase budú umiestnené informačné/ náučné tabule, ktoré budú informovať o faune, flóre regiónu, histórii. Na zvýšenie využívania prírodného dedičstva tu bude vybudovaná replika hradného opevnenia.
Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít sa vytvorí priestor pre rozvoj turizmu v Rajeckej doline.
 
 
 
Ciele projektu:
Hlavný cieľ:
V zmysle východiskovej situácie v partnerských samosprávach bol hlavný cieľ zadefinovaný: "Zachovanie našej histórie, kultúrneho dedičstva a ochrana a rozvoj prírodného dedičstva."
Špecifický cieľ:
Špecifický cieľ - „Zintenzívniť využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva našich predkov a jeho zachovanie pre ďalšie generácie“.
 
 
Aktivity projektu:
- Vybudovanie náručného chodníka v meste Rajec až po Rajecký hrad – formou informačných tabúľ.
   Obdobie realizácie: 05/2017 - 10/2017
- Workshop - archeologický výskum na Rajeckom hrade a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva partnerov projektu.
    Obdobie realizácie: 05/2017 – 04/2018
- Mäkké aktivity (riadenie projektu, propagácia)
 
 
Hodnoty mikroprojektu:
- Cezhraničný efekt – realizácia projektu prispeje k posilneniu a rozšíreniu spolupráce medzi partnermi.
- Projekt prispeje k sociálnej integrácii ľudí z oblastí, kde bude realizovaný.
- Dôležitý je cezhraničný vplyv na mladšie generácie, ktoré budú spolupracovať pri obnove kultúrneho dedičstva, počas podujatia workshopu.
- Hmatateľný bude i nárast turistov v našich obciach, ktorých pritiahne zatraktívnená ponuka cestovného ruchu a možnosť realizovať voľnočasové aktivity.
- Pridanou hodnotou je prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva širšej spoločnosti, jeho časovej
  a priestorovej spojitosti, ako aj podobnosti kultúrnych procesov v cezhraničnom regióne.
 
 
 
 
Projekt teda prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju na oboch stranách hranice.
 
 
 
 
 
 
 

Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"

Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"
Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"   Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu s názvom: Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" , ktorý sa uchádza o spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci… viac informácii

Výzva na predloženie ponuky - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie ponuky - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
  Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec   V Rajci, dňa 28.6.2017   Výzva na predloženie ponuky (Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní) Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom… viac informácii

Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“

Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“
    Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“   Vedúci partner – žiadateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Slovenská republika;  www.rajec.sk   Partner mikroprojektu: Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana Pawla II 1,Czechowice-Dziedzice 43502,… viac informácii

Začal sa workshop – archeologický výskum na Rajeckom hrade...

Začal sa workshop – archeologický výskum na Rajeckom hrade...
Rozpoczol sie workshop - badania archeologiczne na Rajeckim zamku ...   W poniedziałek, 11.9.2017, rozpoczyna się dwutygodniowy workshop na znalezisku Rajeckiego zamku. W pierwszym tygodniu pracy przygotowawcze będą prowadzone przez archeologów, którzy będą prowadzić badania… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa