Mikroprojekt - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"

Logo Interreg Poľsko - Slovensko
Logo VUC Žilina
Názov mikroprojektu:
 
Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"
 

Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 85 % oprávnených výdavkov 31 963,70 eur
Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 10 % oprávnených výdavkov 3 760,43 eur
Vlastný vklad: 5 % oprávnených výdavkov 1 880,23 eur
Celková hodnota mikroprojektu: 100 % 37 604,36 eur
 
Mikroprojekt sa realizuje s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu  Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
 
Partneri mirkoprojektu:
Vedúci partner – žiadateľ:
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Slovenská republika www.rajec.sk
 
Partner mikroprojektu:
Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana Pawla II 1,Czechowice-Dziedzice 43502, Poľsko
www.czechowice-dziedzice.pl
 
Obdobie realizácie projektu: 05/2017 – 04/2018
 
Opis projektu:
Mesto Rajec a Gmina Czechowice –Dziedzice nadviazali spoluprácu už pred niekoľkými rokmi. Stretnutia sa týkajú aktivít ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, podujatí s mládežou, športu a podobne. Medzi partnermi je značená existujúca turistická cyklotrasa, ktorá je budovaná najmä Žilinským samosprávnym krajom (vedie zo Žiliny do Bielsko-Bialej). Zo Žiliny vedie cyklotrasa Rajeckou dolinou až do Rajca, v Poľsku sú zase cyklotrasy z Bielska do Czechowic.
Partneri projektu chcú realizáciou aktivít projektu prispieť k vybudovaniu ďalšieho úseku turistickej trasy, v podobe náučného chodníka. Výrazne sa zlepší vybavenie územia a jeho turistická atraktivita najmä s ohľadom na históriu.
Príležitosť na realizáciu tohto projektu nám dávajú aj objavené pozostatky pravdepodobne Rajeckého hradu. Projekt chce propagovať a zviditeľniť prírodné a kultúrne bohatstvo, podporiť aktivity súvisiace s ochranou a rozvojom kultúrneho a prírodného dedičstva.
Náučný chodník má viesť z konca existujúcej cezhraničnej trasy, z centra mesta Rajec, okolo kúpaliska Veronika až k nálezisku Rajeckého hradu. Po tejto trase budú umiestnené informačné/ náučné tabule, ktoré budú informovať o faune, flóre regiónu, histórii. Na zvýšenie využívania prírodného dedičstva tu bude vybudovaná replika hradného opevnenia. Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít sa vytvorí priestor pre rozvoj turizmu v Rajeckej doline.
 
Ciele projektu:
Hlavný cieľ:
V zmysle východiskovej situácie v partnerských samosprávach bol hlavný cieľ zadefinovaný: „Zachovanie našej histórie, kultúrneho dedičstva a ochrana a rozvoj prírodného dedičstva.“
Špecifický cieľ:
Špecifický cieľ - „Zintenzívniť využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva našich predkov a jeho zachovanie pre ďalšie generácie“ .
 
Aktivity projektu:
- Vybudovanie náručného chodníka v meste Rajec až po Rajecký hrad – formou informačných tabúľ.
   Obdobie realizácie: 05/2017 - 10/2017
- Workshop - archeologický výskum na Rajeckom hrade a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva
   partnerov projektu. Obdobie realizácie: 05/2017 – 04/2018
- Mäkké aktivity (riadenie projektu, propagácia)
 
Hodnoty mikroprojektu:
- Cezhraničný efekt – realizácia projektu prispeje k posilneniu a rozšíreniu spolupráce medzi partnermi.
- Projekt prispeje k sociálnej integrácii ľudí z oblastí, kde bude realizovaný.
- Dôležitý je cezhraničný vplyv na mladšie generácie, ktoré budú spolupracovať pri obnove kultúrneho
  dedičstva, počas podujatia workshopu.
- Hmatateľný bude i nárast turistov v našich obciach, ktorých pritiahne zatraktívnená ponuka cestovného ruchu
  a možnosť realizovať voľnočasové aktivity.
- Pridanou hodnotou je prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva širšej spoločnosti, jeho časovej
  a priestorovej spojitosti, ako aj podobnosti kultúrnych procesov v cezhraničnom regióne.
 
Projekt teda prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju na oboch stranách hranice.
 
 
Partnerské mestá a kraje   ...naspäť
Prílohy:

Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"

Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"
Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"   Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu s názvom: Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" , ktorý sa uchádza o spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa