MsZ - Komisie

MsZ - Komisie

Komisie
§ 14 - Štatút mesta Rajec
 
 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
 3. Komisia sa skladá z predsedu, tajomníka a členov komisie. Predsedom komisie je spravidla poslanec mestského zastupiteľstva. Počet členov komisie určuje mestské zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec bol členom aspoň jednej komisie.
 4. Mestské zastupiteľstvo v Rajci zriaďuje najmä tieto stále komisie.
  Podľa potreby mestské zastupiteľstvo zriaďuje aj ďalšie komisie. Po zmene podmienok a splnení úlohy môže komisiu zrušiť alebo opätovne zriadiť.
  1. finančná komisia
  2. komisia výstavby a životného prostredia
  3. sociálno-zdravotná komisia
  4. komisia pre školstvo, kultúru a šport
  5. komisia na ochranu verejného poriadku
  6. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  7. komisia pri MZ na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
 5. Komisie na úsekoch, pre ktoré sú zriadené, najmä:
  1. v rámci poradnej funkcie vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokúvaným v mestskom zastupiteľstve a v mestskej rade, ako ajk návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mesta
  2. v rámci iniciatívnej funkcie vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie všetkých ďalších otázok života mesta a predkladajú ich mestskému zastupiteľstvu, mestskej rade a primátorovi mesta
  3. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly, realizácii uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dodržiavaní nariadení mesta a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta. 
 6.  
          Komisie - volebné obdobie 2014 - 2018
 
Komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec zasadajú spravidla týždeň pred zasadnutím Mestskej rady.
 
Komisia na ochranu verejného poriadku
Predseda komisie Ing. Gustáv Mucha
Členovia komisie
Ing. Peter Pekara
Ján Pekara
Jozef Pekara
JUDr. Anna Kecerová Veselá
Zapisovateľka komisie Alena Uríková
 
Komisia sociálno-zdravotná
Predseda komisie Mgr. Peter Hanus
Členovia komisie MVDr. Katarína Polačková
Ing. Zuzana Žideková
Anna Babulová
Vladimír Dubec
Anna Vojtasová
Zapisovateľka komisie Ľubica Cesneková
 
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Predseda komisie Mgr. Michal Šupka
Členovia komisie
Mgr. Róbert Augustín
JUDr. Bohuslav Gelatka
Martin Matejka
Jana Demeterová
Jana Koledová Žideková
Pavol Uhlárik
Zapisovateľka komisie Blanka Porubčanská
 
Komisia finančná
Predseda komisie Gabriel Špánik
Členovia komisie Jana Koledová Žideková
Mgr. Bohdan Jonek
JUDr. Bohuslav Gelatka
JUDr. Zuzana Mlynárová
Zapisovateľka komisie Tatiana Záborská
 
Komisia výstavby a životného prostredia
Predseda komisie Ing. Peter Pekara
Členovia komisie
Ing. Gustáv Mucha
MVDr. Katarína Polačková
Ing. Jozefa Blažeková
Jaroslav Smieško
Zapisovateľka komisie Bc. Júlia Tomčíková
 
Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
Členovia komisie JUDr. Bohuslav Gelatka
Mgr. Michal Šupka
Ing. Gustáv Mucha
Gabriel Špánik
Mgr. Bohdan Jonek
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci
Členovia komisie Mgr. Peter Hanus
Mgr. Róbert Augustín
Ing. Peter Pekara
MVDr. Katarína Polačková

MsZ - Komisie 2010 - 2014

Komisie§ 14 - Štatút mesta Rajec   Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Komisia sa skladá z predsedu, tajomníka a členov… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa