V najnovšom vydaní si prečítate

 
 
MESAČNÍK MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI
FEBRUÁR / 2015
V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE:
 
 
  
AKTUALITY Z MESTA
 
Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mestaIng. Ján Rybárik, primátor mesta
 
NÁJOMNÍCI V MEDIKE UŽ BÝVAJÚ
Novozvolený poslanec mestského zastupiteľstva Stanislav Albert sa vzdal poslaneckého mandátu. Ako sa bude postupovať ďalej?
Na začiatku januára bolo doručené na mestský úrad oznámenie, v ktorom sa poslanec za volebný obvod č. 04 Stanislav Albert z osobných dôvodov písomne vzdal poslaneckého mandátu.
V zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí „ak sa uprázdni v mestskom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát“. Na základe Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do MZ v Rajci nastupuje ako náhradník za p. S. Alberta p. Jana Koledová Žideková.
Túto skutočnosť sme zobrali na vedomie a ihneď na mimoriadnom zasadnutí MZ, ktoré sa uskutočnilo 15.1.2015, sme prijali uznesenie, v ktorom sme zobrali na vedomie zánik a uprázdnenie poslaneckého mandátu S. Alberta a vyhlásili nastúpenie Jany Koledovej Židekovej za poslankyňu MZ. Táto bude pozvaná na ďalšie zasadnutie MZ, aby zložila poslanecký sľub a stala sa poslankyňou mestského zastupiteľstva.
 
Poslednú januárovú sobotu ste odovzdávali kľúče od nových nájomných bytov, ktoré vznikli v budove bývalej Mediky. Sú všetky byty obsadené?
V sobotu 31. januára sme odovzdali kľúče nájomníkom od nových nájomných bytov a všetky byty majú svojich nájomníkov. Áno, v sobotu 31. januára sme odovzdali kľúče nájomníkom od nových nájomných bytov a všetky byty majú svojich nájomníkov. Niektorí sa ihneď začali aj sťahovať, dokonca tam niekoľkí aj bývajú.
Musím povedať, že sa veľmi teším z toho, že sa nám to podarilo zrealizovať za jeden rok. A či chceme alebo nechceme, musíme si uvedomiť, že vzniklo 67 bytov. Na porovnanie – toľko bytov nie je ani na celej Kmeťovej ulici, kde sú tiež iba samé bytové domy. Neviem, či si to ľudia vôbec uvedomujú, že v Medike je osem chodieb po 8 bytov – prirovnal by som to k ôsmim bytovým domom s ôsmimi bytmi. Veľmi nás teší skutočnosť, že ľudia sú šťastní, že im boli byty pridelené. Ihneď ako dostali kľúče, sa niektorí nasťahovali i napriek tomu, že ešte elektrárne musia zabezpečiť pripojenie jednotlivých bytov na samostatný elektromer.
Ale čo ma trápi a zaráža sú tie neprajné reči po Rajci. Začalo sa to pred voľbami fámou, že tam idemeV sobotu 31. januára sme odovzdali kľúče nájomníkom od nových nájomných bytov a všetky byty majú svojich nájomníkov. nasťahovať Rómov. Teraz to pokračuje rečami, že Mediku nám nikto nechce skolaudovať, pritom si ju kolaudujeme sami. A ďalšia vec čo ma zarazila je, že 20 ľudí, ktorí najskôr mali o byty vážny záujem a aj im byty boli pridelené, ich odmietli, že ich nechcú?!
Pre všetkých neprajníkov mám odkaz – žiadostí o pridelenie bytov prišlo na mestský úrad vyše 140 a nových bytov je „len“ 67 a každého, kto v Rajci mal vážny záujem o byt, sme uspokojili. Byty dostali pridelené prevažne Rajčania a budeme iba radi, ak ľudia, ktorí majú záujem o byt, si podajú žiadosť, aby sme sa mohli začať zaoberať ďalšou výstavbou bytov.
 
Interiér nových bytov
 Interiér nových bytov
 
Už sa začalo s výrobou interiérových plastových súčastí do automobilov vo firme KFTS?
Mám pre všetkých obyvateľov nášho mesta ďalšiu pozitívnu správu. V piatok 30. januára sa už začalo s výrobou prvých kusov plastových súčastí do automobilov vo firme KFTS. Od pondelka 2. februára sa už vyrába na dve pracovné zmeny a od stredy 4. februára sa bude vyrábať dokonca na tri pracovné zmeny.
Po meste sa opäť šíria informácie, že firma zamestnáva pracovníkov cez agentúru. Chcel by som to uviesť na pravú mieru.
Pracovníci, ktorí vyrábajú vo firme KFTS, sú kmeňoví zamestnanci a majú podpísanú zmluvu priamo s firmou KFTS – čím firma dodržala našu dohodu. Ale firma KFTS si zabezpečuje niektoré práce cez subdodávateľov (napr. stráženie, upratovanie a iné veci) a je možné, že tieto iné firmy zamestnali pracovníkov na upratovanie či stráženie cez agentúru. Aj títo pracovníci chodia do práce do KFTS, ale nie sú priamymi zamestnancami firmy KFTS.
 
Zima je v plnom prúde, ale predpokladám, že na meste sa už plánuje, čo sa bude v meste budovať či rekonštruovať v tomto roku.
Samozrejme, že už v týchto dňoch plánujem investičné akcie z rozpočtu mesta. V prvom rade chceme pokračovať v prácach, ktoré sme nestihli v minulom roku.
Jednou z prvých vecí by malo byť dokončenie prác na Kmeťovej ulici – výmena chodníka, ktorý sme už nestihli dorobiť v jeseni. K tejto rekonštrukcii máme všetko vyprojektované, mali sme však malé problémy zo Slovenskou správou ciest ohľadom odkanalizovania chodníka, na čom intenzívne pracujeme.
Ďalšou z vecí, ktorá je v tomto roku prioritná a čaká nás pri nej ešte veľa práce je úprava priestoru okolo nového nájomného domu, ktorý vznikol v priestoroch bývalej Mediky.
Ostatné úpravy a rekonštrukcie budú závisieť od nového mestského zastupiteľstva, ktoré by malo vyvinúť iniciatívu a malo by si na najbližších zasadnutiach určiť priority, čo chcú v meste zrealizovať.
 
Niekoľkokrát sme už spomínali, že do mesta prichádza nový zamestnávateľ, ktorý sa bude zaoberať výrobou mliečnych výrobkov. Máte nejaké novšie informácie o tejto firme?
V januári sme mali s konateľom tejto firmy rokovanie, na ktorom nám bližšie objasnil, aký majú zámer so svojou firmou v Rajci. Chcú u nás vyrábať syry, korbáčiky, jogurty a iné mliečne výrobky. Zatiaľ všetku svoju produkciu, ktorú vyrábajú v dvoch prevádzkach, distribuujú do Čiech a chceli by pokryť aj slovenský trh.
V súčasnosti začali s rekonštrukčnými prácami na Fučíkovej ulici a predpokladáme, že počas troch-štyroch mesiacov urobia čiastočnú rekonštrukciu, aby mohli presťahovať výrobu do Rajca. Postupne by mala firma zamestnať okolo 50 zamestnancov.
Za rozhovor ďakuje Šzá
  
ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané na 15.1.2015 s dvoma bodmi programu. Prvým bodom bolo uprázdnenie poslaneckého mandátu a druhým bodom návrh zmeny rozpočtu Mesta Rajec na rok 2015.
Dňa 9.1.2015 sa p. Stanislav Albert, poslanec za volebný obvod 04 písomne vzdal poslaneckého mandátu. V zmysle § 51 ods. 1 Zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení „ak sa uprázdni v MZ mandát, nastupuje za poslanca MZ ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.“ Na základe Zápisnice Mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do MZ v Rajci zo dňa 15. novembra 2014 nastupuje ako náhradník za p. S. Alberta p. Jana Koledová Žideková. Táto bude pozvaná na najbližšie zasadnutie MZ.    
V druhom bode programu p. Záborská, vedúca finančného oddelenia, predniesla poslancom návrh zmeny rozpočtu, ktorý sa týkal práve realizácie prestavby budovy bývalej Mediky na nájomný bytový dom spolu s realizáciou inžinierskych sietí. Vzhľadom na posun úhrad za odkúpenie nájomného bytového domu a splatnosti faktúr za inžinierske siete sa navrhujú zmeny zakomponované v zmene rozpočtu – rozpočtovým opatrením č. 1/2015.
MsÚ Rajec
  
MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
Nájdený pes
Dňa 8.1.2015 bol v podvečerných hodinách nájdený pes v lokalite Skotňa. I napriek vynaloženému úsiliu od času odchytu až po 21.1. nebol zistený majiteľ psa. Následne bol z prostriedkov mesta zabezpečený ďalší krok k umiestneniu psa do útulku. Nemusím azda zdôrazňovať, že takéto priestupky zaťažujú rozpočet mesta a pritom sú len dôsledkom nezodpovedného chovania majiteľa psa.
 
Silno podnapitá osoba v Dome služieb
Dňa 14.1.2015 o 20.56 hod. prijala hliadka mestskej polície telefonickú informáciu o osobe ležiacej v objekte Domu služieb. Po príchode na miesto hliadka zistila, že sa jedná o občana J.I. z Jasenového, ktorý bol v silne podnapitom stave. Dotyčnému bola poskytnutá pomoc. Tento občan je už MsP "dobre známy" z podobných incidentov z predchádzajúcich období, a preto bude pri riešení tohto priestupku prihliadané i na tieto okolnosti.
 
Horiace kontajnery
V poslednom období sme viackrát upozorňovali na to, že horiace kontajnery predstavujú reálne nebezpečenstvo pre naše životy. I po viacerých apeloch, ako aj upozorneniach priamo na smetných nádobách, niektorým občanom je úplne ľahostajné, čo sa môže stať, pokiaľ vhodia nevyhasnutý popol do smetnej nádoby. Bolo tomu tak opakovane dňa 12.1.2015 o 6.20 hod. na ul. Partizánska pri odbočke do turbíny. V krátkom čase na to, toho istého dňa, o 7.26 hod. horel kontajner na ulici Lipová. Opakovane sa táto situácia stala dňa 16.1. o 6.54 hod. na ul. Obrancov mieru atď. Vzhľadom na to, že situácia sa v podobných prípadoch opakuje, prikročí MsP k efektívnejším opatreniam pri zisťovaní možných páchateľov.
Pracujeme pre vašu bezpečnosť!
Ing. Ján Jasenovec, PhD., náčelník MsP Rajec
  
ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE
ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTEV závere roka sa vykonalo rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Rajec o ďalšie 3 kamery. Hlavným zámerom bolo zlepšiť bezpečnostnú situáciu v sídliskovom vnútrobloku na ulici Javorová (sídlisko Sever) permanentným monitorovaním situácie. Kamera je umiestnená na stĺpe pri športovom areáli gymnázia. Táto kamera v súčasnosti umožňuje monitorovanie celého okolia vnútorného bloku, vrátane športového areálu. Technické vybavenie kamery zvláda automatické kruhové snímanie priestoru podľa prednastavených charakteristík vo FULL HD kvalite. Uvedené kvalitatívne zobrazenie je schopné lepšie vyhodnocovať detailné snímania v režime „živého snímania“ i v spätnom vyhodnocovaní záznamu.
Ďalšia kamera sa nachádza na bočnej strane budovy mestského úradu, táto sníma zadnú stranu na vstupe do budovy a priľahlé parkovisko. Posledná kamera jeROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE interná a nachádza sa na hlavnom vstupe do budovy mestského úradu, kde monitoruje celú vstupnú časť. Súbežne s tým bolo potrebné rozšíriť dátový priestor pre videozáznam a nový softvér pre ovládanie kamier, vrátane ich licencií, ako aj ďalších technických opatrení súvisiacich s pripojením na súčasný systém.
Mestská polícia teraz dokáže monitorovať mesto 12 kamerami. Umiestnenie kamier vychádzalo z udalostí, pri ktorých dochádzalo k narúšaniu verejného poriadku, ako aj krádežiam na majetku mesta.
Okrem týchto skutočností východiskom rozširovania je celkový zámer rozvoja kamerového systému v meste pre nasledujúce roky. Za týmto účelom boli v ostatných dvoch rokoch mimo iné aktivity spracované celkovo 3 projekty na poskytnutie dotácie od štátu. I napriek maximálne vynaloženému úsiliu a spolupráci s inými inštitúciami v týchto projektoch, akými je Policajný zbor SR a Fakulta bezpečnostného inžinierstva, nám dotácia nebola poskytnutá. Posledný projekt počíta s rozšírením kamier na námestí, pri materských školách na ul. Obrancov mieru a Mudrochovej ulici. Mimo toho plánujeme rozšíriť kamerový systém aj o operátora na oddelení Policajného zboru Rajec, čím by bolo možné priamo sledovať kamery vo väčšom časovom úseku aj mimo aktívne hliadkovanie mestskou políciou. Ostáva len veriť, že tentokrát bude projekt úspešný. Súčasné rozšírenie kamerového systému bolo financované z prostriedkov mesta.
Pracujeme pre vašu bezpečnosť!
Ing. Ján Jasenovec, PhD., náčelník MsP Rajec
2x foto: archív MsP
  
CELOROČNÉ VYHODNOTENIE VPLYVU UKAZOVATEĽOV RÝCHLOSTI (RADAROV) NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V RAJCI RADARY OVPLYVNILI BEZPEČNOSŤ NA NAŠICH CESTÁCH
Radarový systémPred viac ako rokom sme vás informovali o nainštalovaných meračoch rýchlosti (radaroch) v Rajci. Význam takýchto dopravných zariadení potvrdzuje z dlhodobého hľadiska svoju opodstatnenosť.
Zvykne sa hovoriť, že vo väčšine prípadov majú tieto zariadenia skôr psychologický efekt, avšak existuje aj „hmatateľný“ štatistický výsledok. Ukazovateľ rýchlosti, ktorý je umiestnený pri Poliklinike, má nainštalovaný štatistický modul. Prostredníctvom neho sa nám podarilo celoročne zhromažďovať dopravné štatistiky. Vzhľadom na to, že tieto predstavujú dôležité informácie, chceme sa preto podeliť o ne aj s vami.
 
 
Získané hodnoty poukazujú, že pomer medzi výsledkami na úseku, kde sa radar nachádza, oproti stavu, kde sa radar nenachádza, je zásadne rozdielny:
- pri rýchlosti > 60 km/h bol radar o 3,2 násobne účinnejší,
- pri rýchlosti > 70 km/h bol radar o 6,8 násobne účinnejší,
- pri rýchlosti > 80 km/h bol radar o 17,4 násobne účinnejší,
- pri rýchlosti > 90 km/h bol radar o 50,0 násobne účinnejší.
Nemenej dôležité je overenie, „ako na tom sme“ pri celkovom hodnotení a nakoľko bol radar rešpektovaný, alebo aj ako bol „ignorovaný vyššou rýchlosťou“, než je v obci povolená. Z celkového počtu obojsmerných prejazdov bolo za celý rok zaznamenaných 578 369 prejazdov. Z tohto počtu nerešpektovalo stanovenú rýchlosť 77 102 vodičov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 13,33 %. Pri porovnaní vyšších rýchlostí v smere radaru to bolo nad 50 km/h 12 908 vozidiel a v protismere radaru 64 194 vozidiel. V konečnom výsledku bol podiel vodičov z celkového počtu prekročených rýchlostí, než je povolené v smere radaru 5,07 % a v protismere radaru 19,8 %.
Celoročné hodnotenie dopravnej štatistiky poukazuje na pozitívny vplyv radaru, ktorý je 4,97 násobne viac rešpektovaný na úsekoch, kde sa nachádza, oproti úsekom, kde absentuje. Okrem toho sa dá povedať i to, že vodiči si postupne na radar zvykajú, čo sa následne prejavuje na postupnom celkovom zlepšení dopravnej štatistiky. Zo získaných dát je možné tiež vyjadriť názor, že výsledky objektívne poukazujú na potrebu inštalácie radarov na našich cestách. Reálne tiež vyjadrujú ich opodstatnenosť voči bezpečnosti cestnej premávky. Zároveň nám takáto „skrytá“ forma merania nastavuje „zrkadlo“ chovania sa niektorých vodičov. Z jednotlivých hodnôt je zrejmý zlý, ba až alarmujúci stav výsledkov cestnej premávky na meranom úseku. Využitie týchto výsledkov bude v nasledujúcom období na prospech prijímania ďalších technicko-bezpečnostných opatrení vybraných cestných úsekov v našom meste.
Pracujeme pre vašu bezpečnosť!
Ing. Ján Jasenovec, PhD., náčelník MsP Rajec
1x foto: archív MsP
  
KRV NAD ZLATO
KRV NAD ZLATO
Už po štvrtýkrát sa spojila Národná transfúzna stanica s mestom Rajec a 13. januára 2015 vo veľkej zasadačke mestského úradu zorganizovali mobilný odber krvi. Táto akcia sa stala veľmi populárna u mladých aj starších občanov, a tak prišlo podporiť túto solidárnu myšlienku 39 darcov, z ktorých 31 spĺňalo podmienky odberu a mohli darovať krv.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým bezpríspevkovým darcom krvi a vyzdvihnúť túto udalosť v povedomí občanov mesta Rajec.
Ľ. Cesneková, MsÚ Rajec
1x foto: archív MsKS Rajec
  
INFORMÁCIA PRE OBČANOV MESTA RAJEC
O GRANTOVOM PROGRAME NA PODPORU ZLEPŠENIA KULTÚRY STRAVOVANIA
Vedúca školskej jedálne pri Materskej škole na ul. Obrancov mieru 400/51 v Rajci a vedúca školskej jedálne pri Materskej škole na ul. Mudrochova 930/10 v Rajci touto cestou ďakujú všetkým občanom, ktorí prispeli na školské jedálne, prostredníctvom Grantového programu na podporu zlepšenia kultúry stravovania, ktorý vyhlásila nadácia Renáty Zmajkovičovej. Do tohto projektu sa zapojili obidve školské jedálne.
Školská jedáleň pri MŠ na ul. Obrancov mieru získala 181 €. Za získanú sumu boli zakúpené dva antikorové hrnce v objeme 50 l a 30 l v celkovej sume 155,70 € a detské hrnčeky v cene 25,30 €.
Školská jedáleň pri MŠ na Mudrochovej ulici získala 421,55 €. Za získanú sumu boli zakúpené: jeden antikorový hrniec v objeme 40 l, 50 ks detských plytkých a hlbokých tanierov v sume 319,10 €, 4 ks antikorových hrncov v objeme 8 l v sume 84 €, detské hrnčeky v sume 12,55 €, 4 ks misky UH 5,90 €,
Na záver ešte raz všetkým prispievateľom ďakujeme!
Vlasta Lednická, vedúca školskej jedálne MŠ na ul. Obrancov mieru
a Anna Špániková, vedúca školskej jedálne MŠ na Mudrochovej ul.
 
  
Oznam Gymnázium, Javorová 5, Rajec
Oznamuje rodičom, že v školskom roku 2015/2016 môže otvoriť 2 triedy gymnázia:
- 1 trieda so všeobecným zameraním
- 1 trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka „Anglická trieda“ okrem kvalitnej jazykovej prípravy ponúka: - možnosť získať certifikát platný na celom svete (certifikát Cambridge FCE) - 1 týždeň intenzívneho kurzu s anglickým lektorom v každom školskom roku - hodiny niektorých predmetov odučené v anglickom jazyku - účasť v projektoch s komunikačným jazykom anglickým
Prijímacie skúšky do oboch tried sa uskutočnia zo slovenského jazyka a matematiky 11. a 14. mája 2015.
Týmto chce vedenie školy reagovať na nepravdivé informácie, ktoré sa šíria v meste Rajec a v okolí o rušení Gymnázia, Javorová 5, Rajec.
Bližšie informácie o možnostiach štúdia získate na tel. č. 041/5422118, 5424508, resp. elektronicky na adrese gymnaziumrajec@stonline.sk alebo osobne.
RNDr. Henrieta Melišová, riaditeľka školy
  
ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA
ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA
V dňoch 23. a 24. januára sa konal v Základnej škole, Lipová 2, zápis predškolákov do 1. ročníka. Zúčastnili sa ho deti narodené v čase od 1.9.2008 do 31.8.2009, ako aj deti, ktorým bola v uplynulom školskom roku odložená povinná školská dochádzka.
Budúci prváci prišli spoločne s rodičmi. V školských laviciach mali možnosť preukázať svoje doterajšie poznatky, na základe ktorých posúdili prítomné panie učiteľky spolu so špeciálnou pedagogičkou ich školskú zrelosť. Nastávajúci školáci si mohli odniesť rôzne darčeky a vyskúšať si svoju pohybovú šikovnosť. Spolu prišlo 51 detí, z ktorých štyrom sa pripravenosť do školy ešte odborne posúdi.
 
 
PaedDr. Marian Paprskár, riaditeľ ZŠ Lipová
1x foto: archív ZŠ
  
OZNAM - MsÚ Rajec
Vážení občania!
Všetky drobné stavebné odpady pochádzajúce z bežných udržiavacích prác, stavebných úprav, rekonštrukčných prác (najviac do objemu 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby), objemové a nadrozmerné odpady, ako aj použitý kuchynský olej môžete bezplatne odovzdať do zberného dvora.
Pri odovzdaní odpadu v zbernom dvore je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Sypanie stavebných odpadov do kontajnerov na komunálny odpad spôsobuje preťažovanie kontajnerov, znižuje ich životnosť, znemožňuje ich vyprázdnenie zberným vozidlom a spôsobuje problémy ostatným spoluobčanom, ktorí nemajú kde uložiť svoj komunálny odpad.
Stavebné odpady nepatria do kontajnerov na komunálny odpad!
 
Zberný dvor, Fučíkova 339, 015 01 Rajec
Otváracie hodiny:  pondelok až piatok 6.00 – 14.30 hod.;sobota 8.00 – 12.00 hod.;  nedeľa zatvorené
MsÚ Rajec
  
KOMPÁNEK STÁLE ŽIJE V SRDCIACH RAJČANOV
KOMPÁNEK STÁLE ŽIJE V SRDCIACH RAJČANOV 20. januára sme si pripomenuli štvrté smutné výročie úmrtia nášho rodáka akademického sochára, maliara a ilustrátora Vladimíra Kompánka. Vyrástla v ňom pre slovenské umenie mimoriadne cenná umelecká osobnosť, ktorá zanechala svojou tvorbou trvalú stopu.
Všetci sme si určite všimli, že na našom námestí vyrástla nová dominanta – pamätník, ktorý je venovaný významnej slovenskej osobnosti, vzácnemu rajeckému rodákovi Vladimírovi Kompánkovi. S myšlienkou vytvoriť pamätník prišli jeho priatelia, známi a spolupracovníci, ktorí oslovili s týmto návrhom aj vedenie mesta, ktoré s nadšením pristúpilo k jeho realizácii.
A tak od novembra 2014 zdobí naše námestie ďalšia pripomienka na nášho významného rodáka – tri krásne Kompánkove diela (s názvami Zvonička, Penát a Matka) a pamätný kameň, na ktorom dominujú jeho slová: „Život je uzučký priechod, hľadám mu prah“ a text Vladimír Kompánek 1927 – 2011, rodák z Rajca, významný slovenský sochár a maliar.
S ďalšou krásnou myšlienkou, pri spomienke na jeho úmrtie, prišli jeho priatelia a známi – urobiť z jeho diel výstavu. Okolo dvadsať jeho sôch, hračiek, fašiangových maškár či dokonca Betlehem sme mohli obdivovať najskôr v nedeľu 25. januára v Pastoračnom centre po nedeľných omšiach a po dohode Mestského kultúrneho strediska Rajec s majiteľom sôch sa výstava presunula do mestskej radnice, kde môžeme tieto diela obdivovať ešte nejaký čas. Úžasnú možnosť poprezerať si Kompánkove diela „naživo“ už využilo nielen množstvo Rajčanov, ale aj návštevníkov mesta.
Vladimír Kompánek sa narodil 28. októbra 1927 v Rajci ako druhý syn rezbára Elemíra Kompánka a AnnyKomapánek s mamou v Bratislave Kompankovej, rodenej Igondovej. Po maturite nastúpil na Vysokú školu pedagogickú v Bratislave na odbor kreslenie a zemepis. V roku 1949 študoval grafiku na novozaloženej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora D. Millyho. V roku 1950 prešiel na štúdium sochárstva k profesorovi J. Kostkovi. Po ukončení štúdia, v roku 1954, sa vrátil do rodného Rajca. Zúčastnil sa na Výstave mladej generácie v Bratislave. V roku 1959 mal prvú samostatnú výstavu v Galérii Cypriána Majerníka a z rodného Rajca sa presťahoval do Bratislavy. V roku 1962 vytvoril prvé sochy z dreva. Zúčastnil sa na XXXII. bienále v Benátkach a na výstave československého umenia v Moskve a Leningrade. V roku 1965 mal samostatnú výstavu v Galérii Cypriána Majerníka a získal Cenu C. Majerníka. Patril medzi spoluzakladateľov Skupiny Mikuláša Galandu. Ťažiskom jeho tvorby bola tvorba skulptúr, neskôr sa dostal ku kresbe a maľbe a k dreveným hračkám. Celý život nosil v sebe svoj domov, kraj svojho detstva a jeho dielo je plné lásky k nemu. Z neho si bral námety k svojej umeleckej práci. Charakteristická v jeho tvorbe je spätosť s prírodou a dedinou. Častým motívom je žena, poľné znaky, totemické symboly, ľudová architektúra, stromy a v maľbe často stvárňuje motív fašiangových masiek.
Jeho dielo je známe nielen po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Za svoju tvorbu získal mnoho ocenení, spomenieme aspoň najvýznamnejšie: Laureát štátnej ceny K. Gottwalda, Nositeľ ceny Cypriána Majerníka, v roku 1967 si vo Viedni prebral Cenu J. G. Herdera, ktorá sa udeľuje ako najvyššie vyznamenanie v oblasti kultúry v Rakúsku. V roku 1969 mu bol udelený titul Zaslúžilý umelec, v roku 2002 Cena Martina Benku, v roku 2003 Cenu M. A. Bazovského a v roku 2007 Krištáľové krídlo – mimoriadna cena za celoživotné dielo.
Svoju tvorbu prezentoval na desiatkach výstavách nielen doma, ale aj v zahraničí – v roku 1967 zhotovil drevené reliéfy a bronzovú sochu nevesty pre československý pavilón na Expo v Montreali, v roku 1970 vystavoval drevené plastiky na Expo v Ósake.
Myslím si, že môžem povedať za všetkých: „Sme hrdí, že medzi nami žila taká významná osobnosť, akou bol akademický sochár, maliar a ilustrátor Vladimír Kompánek. Česť jeho pamiatke!“
 
Kompánek - výstava
Kompánek - rajecký pamätník
Z. Ščasná, MsKS Rajec
4x foto: archív MsKS Rajec
Text k foto: Študent Vladimír Kompánek s mamou Annou – 50-te roky.
(Foto: Súkromný archív Anny Porubčanskej)
  
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
 
Jubilanti – január 2015Spoločenská rubrika
  65 rokov Ing. Marta Šebanová
               Emília Vojtasová
               Viera Vanáková
               Peter Ščibran
  70 rokov František Ševčík (január)
  75 rokov Rudolf Koleda
               Milan Kavec
               Anna Žilinčíková
  80 rokov Oľga Augustíniová
  83 rokov Vlasta Kosperová
               Miroslav Rybár
  85 rokov Mária Rybáriková
               Jaroslav Šimko
  88 rokov Oľga Maličková
 
                               Srdečne blahoželáme!
 
Narodili sa v januári   Daniel Janík
                                  Martin Lacuška
 
Opustili nás  Jozef Frko 1947 - 6.1.2015
                    Albína Počiatková 1921 - 8.1.2015
                    Oľga Bitušíková 1933 - 14.1.2015
                    MIlan Kučera 1946 - 30.1.2015
                    Jozef Mikolka 1927 - 30.1.2015
                   
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov.
 
XVI. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES
XVI. RAJECKÝ MESTSKÝ PLESAj keď sa to nezdá, už šestnásť rokov patrí k fašiangovému obdobiu v našom meste Rajecký mestský ples. Tohtoročný ples sa uskutočnil v sobotu 17. januára v priestoroch kultúrneho domu – tradične pod záštitou Mesta Rajec a pod organizačnou taktovkou Mestského kultúrneho strediska Rajec.
V sobotu podvečer začali dámy prichádzať v krásnych róbach a elegantných účesoch, páni v slávnostných oblekoch. Po privítaní prešli do bohato vyzdobenej sály a posadali si k slávnostne prestretým stolom. Nezvyčajná výzdoba, ktorú vymysleli, ale aj zrealizovali pracovníčky Mestského kultúrneho strediska Rajec, premenila kultúrny dom takmer na nepoznanie. Bohatú a slávnostnú plesovú výzdobu zvýrazňovala aj zvolená farba – tento rok fialová v kombinácii s maslovou. Mestský ples otvoril svojim príhovorom a spoločným prípitkom primátor mesta Ing. Ján Rybárik. Potom už nastúpili tanečníci z Tanečnej školy Plešinger zo Žiliny, ktorí slávnostným valčíkom otvorili tanečný parket a následne vyzvali primátora mesta s manželkou k tancu. Postupne sa k nim pridali aj ostatní hostia a mestský ples nabral správny smer – stále plný tanečný parket a výbornú zábavu.
Po večeri obohatili program ďalšie tanečné vystúpenia – súťažný discotanec a ukážka klasického baletu. Počas plesu sa vo vynikajúcej forme predviedla hudobná skupina ABC Dance. Ponúkla nielen zmes notoricky známych skladieb, ale aj minuloročných „vypaľovačiek“ našich či zahraničných interpretov, a samozrejme, nezabudli ani na ľudové kolá. Do sýtosti sa vytancovali naozaj všetci.
Bohatá tombola, do ktorej prispeli sponzori z firiem a podnikov z Rajca a okolia, zlákala všetkých hostí. Prvú cenu už niekoľko rokov venuje primátor mesta Ing. Ján Rybárik, je ňou hotovosť 200 eur a sladká torta od Cukrárne Júlia na námestí.
Niekoľkoročné skúsenosti hovoria o tom, že mestský ples patrí medzi vychytené podujatia Rajeckej doliny. 150 hostí sa opäť výborne zabávalo. Nad ránom postupne odchádzali príjemne unavení z tanca a spevu, tí šťastnejší s tombolovou cenou, ale čo je najhlavnejšie, všetci odchádzali príjemne naladení a veľmi spokojní.
Nič nepoteší organizátora tak, ako pochvala. A tou veru hostia nešetrili! Dozvedeli sme sa od nich, že aj tohtoročný mestský ples bol veľmi vydarený, páčila sa im krásne vyzdobená sála a tiež to, že mestský ples už tradične patrí medzi ich najobľúbenejšie podujatia.
Mestské kultúrne stredisko Rajec ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili zorganizovanie XVI. Rajeckého mestského plesu.
XVI. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES
XVI. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES
Z. Ščasná, MsKS Rajec
3x foto: E. Pekná
  
 GOLDONIHO ČERTICE V RAJCI
Ochotnícke divadlo Seniorik z Konskej v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Rajec zorganizovali v nedeľu 11. januára divadelné predstavenie Škriepky v Chiozze, ktoré v preklade Ľubomíra Feldeka dostalo výstižnejší názov Čertice. Ochotnícke divadlo Seniorik z Konskej v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Rajec zorganizovali v nedeľu 11. januára divadelné predstavenie Škriepky v Chiozze, ktoré v preklade Ľubomíra Feldeka dostalo výstižnejší názov Čertice.
Zaplnené hľadisko kultúrneho domu výborne pobavila nesmrteľná komédia o tom, ako už pred tristo rokmi zametali ženy s mužmi. Pokojná rybárska dedina, azúrové more a ľudia, ako všade inde – rozhašterení, zaľúbení, žiarliví, veľkorysí, závistliví... A sú to práve ženy – čertice s poriadne nabrúsenými jazykmi, ktoré rozvíria pokojnú atmosféru prímorskej dediny a medzi mužmi rozpútajú hotové peklo. Onými čerticami je päť žien – dve zrelé a tri zaľúbené vydajachtivé dievky. Práve ich jazyky sú dôvodom všetkých svárov.
Vynikajúca hra talianskeho autora Carla Goldoniho preverila herecké umenie ochotníckeho divadla Seniorik z Konskej. A že sa úlohy zhostili dobre, o tom svedčil aj búrlivý potlesk divákov na konci takmer dvojhodinového predstavenia.
Text a 1x foto: Z. Ščasná, MsKS Rajec
  
PREDVIANOČNÝ KRAKOW
Krakow-Wawel12. decembra 2014, sa viacerí žiaci Gymnázia na Javorovej ulici v Rajci museli zobudiť skoro ráno, aby sa mohli pripraviť na zaujímavú exkurziu do jedného z najkrajších historických miest Európy, do Krakowa. Po trojhodinovej ceste luxusným autobusom vystúpili konečne na parkovisku a ich nedočkavé oči hltali pohľadom krásy tohto mesta. Mesto priam dýchalo históriou a široko-ďaleko nebolo vidieť ani jednu modernú budovu.
Hneď prvou zastávkou bol prekrásny hrad Wawel, ktorý sa majestátne vypínal nad mestom a z ktorého bol fascinujúci pohľad na celý Krakow. Sprievodkyňa previedla žiakov celou históriou hradu a rozprávanie ukončila zaujímavou historkou o drakovi, ktorý vraj hrad strážil. Ten sa stal aj symbolom tohto mesta.
Ako druhú v poradí sme navštívili Galériu – obrovský obchodný dom, ktorý už bol modernou stavbou a sčasti narušil historický kolorit mesta. Všade navôkol panovala predvianočná atmosféra, hoci počasie tomu nenasvedčovalo, keďže bolo na toto ročné obdobie výnimočne teplo. Niektoré dievčatá si požičali korčule a preháňali sa na nich po umelo vytvorenej ľadovej ploche pred obchodným domom.
Poslednou a najviac očakávanou zastávkou našej exkurzie bola návšteva predvianočných trhov na rynku glownom (hlavná tržnica). Na tomto mieste sme strávili najviac času. Nádherná vianočná výzdoba, jazda na kočoch, ktoré ťahali dva krásne koníky, množstvo nádherných ručne vyrobených vianočných ozdôb, vôňa pečenej klobásky a vianočného punču v nás evokovali atmosféru blížiacich sa Vianoc. A keď tma rozprestrela nad nami svoj plášť, všade navôkol sa rozsvietilo tisíce farebných svetielok na obrovských vianočných stromčekoch. No proste nádhera!
Ťažko sa nám lúčilo s týmto krásnym mestom a domov sme odchádzali s pocitom, že sa tam určite ešte niekedy vrátime. A teraz sa už Vianoce mohli začať...
Krakow
Krakow
Text a 3x foto: Mgr. Jana Hederová
  
BARSA PRVOLIGOVÁ!
BARSA PRVOLIGOVÁ!
 
Po dlhšej odmlke prinášame informácie z kuchyne rajeckého futsalu (malého futbalu).
V letnom období sa po mnohých rokoch neorganizovala Mestská liga v malom futbale. V ostatných rokoch výraznejšie hráčske omladenie neprichádzalo, dlhoroční hráči postupne končili, a tak pre slabý záujem sa nezačala. Je to škoda, lebo svojou históriou patrila k najstarším aktívnym futsalovým súťažiam na Slovensku. KMF však svoju činnosť neskončil, pokračuje a ús pešne reprezentuje v žilinskej Žirafe.
V predošlej sezóne 2013/14 náš tím KMF BARSA ako nováčik v 2. lige zvíťazil a postúpil prvýkrát do prvej ligy. Káder sa pred novou sezónou posilnil o skúseného Maja Krajčoviecha, ktorý hrával aj slovenskú extraligu, ďalej pribudli dvaja mladí a talentovaní Erikovia – Kašuba a Bucha.
Mužstvu sa darí striedavo a pohybuje sa v strede prvoligovej tabuľky. Najviac môže mrzieť prehra v úvode súťaže s Celticom, pre ktorých sú to ich jediné body. Potešiteľné je, že tím sa už neopiera o výkony dvoch-troch ťahúňov, ale hráčska kvalita sa rozšírila a o góly sa starajú viacerí hráči. Príjemne prekvapuje 16-ročný Erik Bucha, ktorý napriek mladému veku a bez skúsenosti s futsalom sa nestráca ani v náročnej prvej lige proti kvalitným súperom.

VÝSLEDKY KMF BARSA
1. kolo: BARSA – El-Lukyno ZA 5:5 (1:2). Góly: Filip Rybár 2, Erik Kašuba 2, Juraj Bielik.
2. kolo: BARSA – Celtic 3:4 (0:1). Erik Bucha 2, Juraj Bielik.
3. kolo: Doxx A – BARSA 2:8 (1:2). Filip Rybár 3, Karol Židek, Martin Zadňan, Juraj Bielik, Jozef Pekara, Erik Kašuba.
4. kolo: BARSA – Lomi 6:5 (3:4). Marián Krajčoviech 3, Jozef Očko, Erik Kašuba, Martin Mazák.
5. kolo: Galacticos – BARSA 6:2 (3:1). Tomáš Hollý, Karol Židek.
6. kolo: BARSA – Juventus 3:5 (0:2). Marián Krajčoviech, Erik Kašuba, Juraj Bielik.
7. kolo: MPR Žilina – BARSA 2:6 (0:1). Erik Kašuba 3, Filip Rybár 2, Jozef Pekara.
8. kolo: BARSA – Sagi 6:9 (2:5). Tomáš Hollý 2, Erik Kašuba 2, Marián Krajčoviech, Martin Mazák.
9. kolo: SynotTip – BARSA 10:7 (5:1). Marián Krajčoviech 2, Filip Rybár 2, Maroš Zadňan, Erik Kašuba,
             Erik Bucha.
10. kolo: Celtic – BARSA 5:9 (1:4). Erik Kašuba 5, Marián Krajčoviech, Jozef Pekara, Karol Židek, Tomáš Hollý.
11. kolo: El-Lukyno – BARSA 8:14 (1:4). Tomáš Hollý 4, Jozef Pekara 2, Filip Rybár 2, Erik Bucha 2, Juraj Bielik
              2, Maroš Zadňan, Marián Krajčoviech.
Tabuľka 1. liga
Výborne si počína ďalší zástupca z Rajca – mužstvo BANDA. Chalani tiež postúpili vyššie a teraz pôsobia v 4. lige, kde sú priebežne druhí. Držíme palce, nech to „banditom“ vydrží a tešia sa z ďalšieho postupu.

VÝSLEDKY BANDY
BANDA – Šošoni 3:3 (2:2). Góly: Ján Matuška 2, Martin Kordiš.
BANDA – Saminechce 6:1 (1:0). Róbert Židek 3, Peter Miko, Michal Miko, Lukáš Bôtoš.
Small Wood – BANDA 6:7 (2:1). Róbert Židek 4, Peter Miko, Lukáš Bôtoš, Ján Matuška.
BANDA – Torpédo 9:1 (4:1). Peter Miko 3, Róbert Židek 2, Ján Matuška 2, Martin Husár, Martin Kordiš.
Limbáci – BANDA 2:6 (0:4). Martin Kordiš 2, Róbert Židek 2, Ján Matuška, Matej Fraštia.
Malaga – BANDA 3:2 (1:2). Vladimír Bôtoš, Róbert Židek.
BANDA – Los Culés 6:2 (5:1). Róbert Židek 3, Martin Kordiš, Vladimír Bôtoš, Ján Janík.
Manolo Team – BANDA 5:5 (2:2). Peter Miko 2, Róbert Židek, Michal Dorínsky, Ján Matuška.
BANDA – FC 4Jao 12:2 (7:0). Ján Matuška 4, Martin Kordiš 3, Róbert Židek 2, Peter Miko 2, Michal Miko.
Šošoni – BANDA 3:4 (0:3). Daniel Fraštia 2, Róbert Židek, Ján Matuška.
FC 4Jao – BANDA 3:10 (2:6). Vladimír Bôtoš 3, Ján Matuška 3, Róbert Židek 2, Michal Miko, Martin Kordiš.
Tabuľka  4 ligaTreba dodať, že v aktuálnom ročníku je vo futsalovej Žirafe 7 líg a v nich spolu 75 tí-mov zo žilinského regiónu. O to vzácnejšie a výnimočnejšie je účinkovanie oboch mužstiev z Rajca.
Radostné udalosti sa nevyhýbajú ani nášmu klubu. Oženil sa náš dlhoročný člen Kajo Židek (horný rad, štvrtý zľava). Spolu s Maťom Zadňanom prišli s myšlienkou hrať Žirafu v Žiline a Kajo po celý čas ochotne zabezpečuje všetky aktivity, ktoré súvisia s touto súťažou.
Radostné udalosti sa nevyhýbajú ani nášmu klubu. Oženil sa náš dlhoročný člen Kajo Židek (foto dole: horný rad, štvrtý zľava).
 
kmf-JO 2x foto: archív KMF
  
  
LYŽIARSKY A SNOWBOARDOVÝ KURZ NA DONOVALOCH
Všetci sme sa veľmi tešili, že po vianočných prázdninách pôjdeme na lyžiarsky výcvik. Nemohli sme sa dočkať. Každý deň sme sa o tom v škole rozprávali. Dohadovali sme sa, kto pôjde na snowboard a kto na lyže... V týždni pršalo, bolo hmlisto a nevyzeralo to nádejne. S pánom kaplánom Gerom sme sa modlili za priaznivé počasie.
V pondelok ráno, 12. januára, nastal ten očakávaný deň, keď sme skupina tridsiatich žiakov, troch učiteľov a pána kaplána Palka nastúpili do veľkého autobusu – smer Donovaly. Cestou sme pribrali dvanásť nových kamarátov zo ZŠ Žofie Bosniakovej z Tepličky nad Váhom. Počasie nám vyšlo famózne. Padali obrovské chumáče snehu. Donovaly nás privítali poriadnou nádielkou bielej periny. Ubytovali sme sa v penzióne Zornička. Nedočkavo sme čakali na skipasy a potom sme sa rýchlo rútili na svah. Boli sme rozdelení do skupín podľa našich skúseností a schopností.
Všetci sme tvorili jednu výbornú partiu. Naši učitelia, pán kaplán a ostatní dospeláci sa nám snažili vyplniť voľné chvíle rôznym programom. Diskotéka, prechádzka, premietanie, korčuľovanie, svätá omša a hlavne večerné lyžovanie boli veľmi príjemné a atraktívne. Okrem toho sme si mohli zahrať biliard, kalčeto, stolný tenis... Tešili sme sa, smiali, zabávali a navštevovali aj izby kamarátov a kamarátok. Záverom patrí poďakovanie všetkým pracovníkom penziónu Zornička za výbornú stravu a ubytovanie a za geniálnu atmosféru nášmu kolektívu učiteľov a pánovi kaplánovi Palkovi.
Poďakovanie patrí aj šoférovi autobusu za bezpečnú jazdu tam aj späť.
Lyžiarsky na Donovaloch nám ostane dlho-dlho-dlho v pamäti !!!
 
Poznámka: kliknutím na obrázok sa obrázok zobrazí vo väčšom rozlíšení
 
LYŽIARSKY A SNOWBOARDOVÝ KURZ NA DONOVALOCH
 
Betka Dolníková a Vlado Baďura
1x foto: archív KSŠ
  
  
BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC
Nová sezóna, nové ciele a nové výzvy – takto namotivovaní sme mnohí začali rok 2015 a pustili sa s chuťou do tréningov. Už onedlho nás čakajú kolá žilinskej bežeckej ligy, potom Borošovec, maratón v Bratislave, duatlony, triatlony... a ešte mnohé ďalšie výzvy, ktoré sa rozhodneme zdolať.
To všetko ešte len príde, no treba sa ohliadnuť aj za rokom minulým a zhodnotiť, ako sa nám v ňom darilo. 15. januára sme sa preto stretli na výročnej porade a na rad prišli čísla a štatistiky:
- 42 členov MKR absolvovalo v roku 2014 viac ako 600 štartov na sedemdesiatich pretekoch v piatich štátoch – SR, ČR, Poľsko, Rakúsko, Grécko, podnikli sme viaceré športové zájazdy – Bratislava, MMM Košice, Bardejov, Oravaman, Dolomity, Krkonoše, Balaton...,
- zorganizovali sme množstvo dnes už tradičných pretekov – 19. Rajecký Borošovec, 18. Medvedí okruh, druhýkrát sme boli usporiadateľmi Kros triatlonu, 16. krát Horského duatlonu, rajeckým rínkom sa bežalo už 25. krát a náš najmilší Rajecký maratón oslavoval krásnych 31 rokov,
- Rajecký maratón je po Bratislave a MMM v Košiciach tretím najväčším podujatím v počte účastníkov na Slovensku,
- Ondro Veselovský sa v uplynulom roku svojimi výkonmi spomedzi 1 584 slovenských maratóncov umiestnil na 16. mieste,
- maratón bežalo minulý rok 16 Rajčanov, spolu absolvovali 28 štartov. V historickej štatistike je tak už 69 obyvateľov Rajca, ktorí odbehli túto disciplínu,
- Jožko Očko ako jediný absolvoval Slovenský pohár v maratóne – Bratislava – Rajec – Košice,
- polmaratón odbehlo v 2014 63 Rajčanov – 51 mužov a 12 žien,
- v rámci Žilinskej bežeckej ligy 2014 vyhral kategóriu do 30 rokov Janči Piala, 2. miesto Lukáš Janík a na 3. mieste skončil Lukáš Pekný. Kategóriu juniorov vyhral Vratko Šimek,
- medzi našich najlepších bežcov bezpochyby patria Vratko Šimek, Dominika Vanáková, či Zdenko Koleda, ktorí počas roka „nazbierali“ množstvo „bedňových“ ocenení. Vratko absolvoval v roku 2014 40 pretekov a vo viac ako polovici z nich získal víťazstvo alebo dve ďalšie miesta. Stal sa majstrom Slovenska v behu do vrchu, či majstrom okresu v cezpoľnom behu. Domča Vanáková nepozná výhovorky a popri krásnej rodinke podáva stále výborné výkony. To potvrdzuje napríklad 3. miesto na Vianočnom maratóne v Žiline, Borošovci, Krasňanskej desiatke, 19. miesto spomedzi 654 žien na polmaratóne v Košiciach, či prvenstvo v behu na Veľkú Raču.
- Obdivuhodné výkony stále podáva Zdenko Koleda. 36 pretekov v uplynulom roku, z toho 18 prvenstiev – Borošovec, Martinský duatlon, Beh na Dubeň, Beh na Chleb, viacero druhých a tretích miest, maratóny, polmaratóny, horské behy, duatlony a triatlony hovoria o tom, že Zdeno je stále na vrchole svojej skvelej bežeckej kariéry.
Riaditeľ MK Rajec, „otyc“ Palo Uhlárik: „Máme za sebou veľmi úspešný rok, v ktorom sme sa zúčastnili oveľa väčšieho počtu pretekov ako v predchádzajúcom roku a aj teraz sa nám podarilo zorganizovať opäť veľmi úspešné preteky z našej „dielne“.
Vďaka patrí všetkým bežcom a rovnako aj nebehajúcim členom – našim manželkám, deťom a rodinám, bez pomoci ktorých by sme si určite neporadili. Teším sa na tento rok a všetko, čo spolu ako jeden tím – maratónska rodina – zažijeme.“
24. januára sme do tréningu zapojili tanečné kroky a spravili sme si fantastický Maratónsky ľudový ples v krojoch.
 
Poznámka: kliknutím na obrázok sa obrázok zobrazí vo väčšom rozlíšení
 
Maratón Klub Rajec
 
Kto nebol, môže ľutovať, lebo sme sa až do rána bavili súťažami, odzemkami, spevom ľudoviek a tými najrôznejšími tanečnými kreáciami na hudbu DJ Miňa. Ďalšie dni boli síce poznačené svalovicou, no obohatené úžasnými zážitkami z tohto večera, ktoré opäť stmelili našu partiu.
A teraz už hor sa do sezóny 2015!
Maratón klub Rajec
 
-jr- 2x foto: archív MK Rajec
  
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
  
Mestské noviny Rajčan, mesačník, 58. ročník.
Sídlo vydavateľa: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575. Adresa redakcie, inzercia: Mestské kultúrne stredisko Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: mesacnikrajcan@rajec.net
Redakcia si vyhradzuje právo krátiť príspevky. Uverejnené názory sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci.
Tlač: MsKS Rajec.
Registrované Okresným úradom v Žiline pod číslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09
Upozornenie:
Bez predchádajúceho súhlasu Mestského kultúrneho strediska nie je možné zverejnené fotografie kopírovať, upravovať, rozmnožovať, distribuovať a zverejňovať.

Rajčan - Január 2015

Rajčan - Január 2015
  MESAČNÍK MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI JANUÁR / 2015 V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE: • Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu ...viac informácií • Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci   ...viac informácií • Štatistické údaje mesta Rajec za rok 2014… viac informácii

Rajčan - December 2014

Rajčan - December 2014
  MESAČNÍK MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI DECEMBER / 2014 V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE: • Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu   ...viac informácií • Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 v meste Rajec  ...viac informácií • Zo… viac informácii

Rajčan - November - 2014

Rajčan - November - 2014
  MESAČNÍK MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI NOVEMBER / 2014 V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE: • Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu   ...viac informácií • Súťaž o GRANT Nadácie Renáty Zmajkovičovej Obnov si jedáleň alebo kuchyňu   ...viac informácií •… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa