Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja - 2013

Informácia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013
Mesto Rajec v zmysle zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 191/2013 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 3. 7. 2013 oznamuje, že voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov sa uskutočnia
v sobotu 9. novembra 2013 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Voľby sa uskutočnia vo volebných miestnostiach, ktorých presný rozpis nájdete v tejto prílohe - Určenie volebných okrskov a volebných miestností (pdf). (Uvedené volebné miestnosti sú príslušne aj v prípade konania druhého kola volieb predsedu samosprávneho kraja)

Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.
Volič po príchode do volebnej miestnosti predloží okrskovej komisii platný preukaz totožnosti, ktorým okrsková komisia zisťuje, či je táto osoba zhodná s osobou zapísanou v zozname voličov, prip. ak nie je zapísaná do zoznamu voličov, či ma trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.
Na zabezpečenie poriadku a dôstojného priebehu hlasovania vo volebnej miestnosti je volič povinný riadiť sa pokynmi predsedu okrskovej volebnej komisie.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, inak mu okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

Plochy a miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
Mesto Rajec v zmysle § 27 ods. 2 Zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku vyhradzuje plochy na vylepovanie predvolebných plagátov, a to nasledovne:
1.   Plochy a miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií sú určené nasledovne:
  - verejné tabule umiestnené na Nám. SNP (1 ks),
  - ul. Nádražnej (1 ks),
  - ul. Fullovej (1 ks),
  - ul. J. Kráľa (1 ks),
  - ul. Lipovej (1 ks),
  - ul. Hollého pri Poliklinike (1 ks),
  - ul. Jánošíkova (1 ks),
  - ul. Bystrická (1 ks),
  - ul. Partizánska (1 ks),
2.   Iné miesta a plochy na vylepovanie predvolebných plagátov v meste nie sú povolené.
3.   Mestský úrad na tento účel zabezpečí prípravu určených plôch tak, aby nebola narušená volebná kampaň.
4.   Volebná kampaň sa začína 23.10. 2013 a končí 48 hodín pred začatím volieb.
5. a) Po uplynutí volebnej kampane si politické strany a nezávislí kandidáti zabezpečia očistenie určených miest a plôch tak, aby bola dodržaná lehota, čistota a poriadok.
  b) V prípade, že politické strany, politické hnutia a nezávislí kandidáti po skončení volebnej kampane, t.j. 07.11.2013 do 7.00 h nezabezpečia očistenie určených miest a plôch, vykoná tento úkon ihneď MsÚ.
                                                                                                    Ing. Ján Rybárik  
                                                                                                      primátor mesta

Prílohy:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013 - stránka MV SR

VÝSLEDKY VOLIEB DO ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA MESTO RAJEC

VÝSLEDKY VOLIEB DO ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA MESTO RAJEC
   VÝSLEDKY VOLIEB DO ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA MESTO RAJEC konané dňa 9. novembra 2013  Sumár za mesto Rajec Sumár za volebné okrsky VO–1 VO-2 VO-3 VO-4  Počet zapísaných voličov 4922 1498 1051 1084 1289  Počet zúčastnených voličov 780 180… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa