Výzva na predkladanie ponúk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Výzva na podávanie návrhu / ponuky
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 vyhlasuje podľa ust. § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a, ods. 1, pís a/ v súčinnosti s ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o výber najvhodnejšieho záujemcu o nájom pozemkov: lesnej pôdy, ostatných plôch, zastavaných plôch (lokalita Vojtová, lokalita Charubina, lokalita Borový les – Šuja, lokalita Porubská) nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rajec. Pozemky sú evidované na liste vlastníctva č. 1500 a na liste vlastníctva č. 3333 vlastníka Mesto Rajec.

...viac informácií...
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - Služba
Predmet zákazky:Svetelnotechnické meranie verejnej osvetľovacej sústavy rekonštruovanej v rámci projektu financovaného zo zdrojov operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Rajec“ v rozsahu 46 frekvenčných úsekov (569 svetelných bodov)

...viac informácií...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky: Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - Inertný materiál pre zimnú údržbu.

...viac informácií...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky: Archeologický výskum formou plošného odkryvu pri obnove národnej kultúrnej pamiatky – Dom meštiansky

...viac informácií...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky:  Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu.

...viac informácií...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky:  Úprava ciest priliehajúcich k Nám. SNP Rajec, 2. etapa.

...viac informácií...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky:  Oprava verejného osvetlenia – Oprava mestského rozhlasu.

...viac informácií...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky:  Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre Mesto Rajec.

...viac informácií...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky:  Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu.

...viac informácií...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky:  Nákup kontajnerov na triedený zber.

...viac informácií...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky:  Stavebné úpravy zdravotechniky v bytovom dome č.s. 430 na ul. 1. mája v Rajci.

...viac informácií...
Výzva na predloženie cenovej ponuky Dodanie tovarov pre projekt s názvom "Spoznajme sa cez skate".
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní si Vás dovoľujem požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre projekt s názvom „Spoznajme sa cez skate“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, mikroprojekty, č. projektu: PL-SK/ZA/IPP/III/069.
...viac informácií...
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebné práce spojené s dobudovaním skate parku v meste Rajec.
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní si Vás dovoľujem požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa vybudovania skate parku v Meste Rajec. Investícia sa realizuje v rámci projektu s názvom „Spoznajme sa cez skate“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, mikroprojekty, č. projektu: PL-SK/ZA/IPP/III/069.
...viac informácií...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky:  Výmena strešnej krytiny na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP.
...viac informácií...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky: Stavebné úpravy ul. Lipová, Rajec; Objekt rieši stavebné úpravy existujúcej miestnej komunikácie – ul. Lipova v Rajci a s jej rozšírením na parametre 6,0m s obrubníkovou úpravou v celkovej dĺžke úpravy 109,61m.
...viac informácií...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky:  Výmena strešnej krytiny na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP.
...viac informácií...
naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa