ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
18.09.2018 ZMLUVA O PRIPOJENí ZARIADENIA UŽíVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
2018/263
0.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
detail
14.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/246
20.00 Kardoš Lumír
Rajec
detail
14.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/261
10.00 Zbýňová Lenka
Rajec
detail
14.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/262
20.00 Zbýňová Lenka
Rajec
detail
11.09.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/242
3,000.00 Futbalový klub Rajec
Hollého 211, Rajec
detail
11.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/247
40.00 Pekara Marián
Rajec
detail
07.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/248
10.00 Loncová Daniela
Rajec
detail
07.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/249
20.00 Loncová Daniela
Rajec
detail
07.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/250
20.00 Loncová Daniela
Rajec
detail
06.09.2018 Poistná zmluva
2018/241
63.11 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,
Dostojevského rod 4,81574 Bratislava
detail
06.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/251
20.00 Bírikova Ľudmila
Rajec
detail
05.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/252
20.00 Slyško Jaroslav
Rajec
detail
05.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/253
20.00 Slyško Jaroslav
Rajec
detail
03.09.2018 DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. ZML 2018/216 uzavretá podľa S 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
2018/244
7,829.40 GFCH spol. s r.o.
Vojtecha Tvrdého 777/12, 01001 Žilina
detail
25.08.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/254
20.00 Rybárová Mária
Rajec
detail
24.08.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/232
4,000.00 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rajec
Námestie A. Škrábika 41/7, Rajec
detail
22.08.2018 Dodatok k zmluve o účte
2018/235
0.00 Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
detail
17.08.2018 ZMLUVA O DIELO č. 234 uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na stavbu
2018/234
411,061.01 Unistav Teplička, s.r.o.
Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
detail
14.08.2018 Darovacia zmluva ktorá bola uzatvorená dolu udaného dňa, mesiaca a roku medzi
201/233
1,650.00 Pavel Slyško, v zastúpení pani Ing. Zitou Dubcovou
Rajec
detail
07.08.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/255
20.00 Jarinová Emília
Rajec
detail
30.07.2018 DODATOK č. 5 ZML 2018/228 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/228
0.00 Miroslav Špánik
Rajec
detail
30.07.2018 DODATOK č. 9 ZML 2018/227 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/227
0.00 Štefan Hodas
Rajec
detail
30.07.2018 DODATOK č. 1 ZML 2018/226 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/226
0.00 Štefan Bielko
Rajec
detail
30.07.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/224 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/224
110.00 Katarína Nováková
Rajec
detail
30.07.2018 Dodatok č. 3 ZML 2018/225 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle §3 a násl. zákona č.116/90 Zb. v znení neskorších predpisov
2018/225
0.00 Katarína Nováková
Rajec
detail
30.07.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/223 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/223
60.47 Lucia Ingeliová
Rajec
detail
30.07.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/222 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/222
84.39 Ing. Peter Prokopovič a MUDr. Karolína Prokopovičová
Rajec
detail
27.07.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu ZML 2018/221 ktorá bola uzatvorená dňa 27.1.2016 medzi zmluvnými stranami
2018/221
0.00 Ján Jokl
Rajec
detail
27.07.2018 ZMLUVA o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
2018/229
770.00 KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, Bratislava
detail
25.07.2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2018/220
141,224.08 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovièova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
detail
23.07.2018 Vydavatel'ská licenčná zmluva uzavretá v zmysle zákona č.185/20 15 Z.z. Autorský zákon
2018/219
0.00 maloletý Michal Židek; Miroslav Židek
Rajec
detail
19.07.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/217
3,500.00 Občianske združenie APLAUZ
Lipová 154/1, 01501 Rajec
detail
16.07.2018 Zmluva o dielo č. ZML 2018/216 uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
2018/216
68,558.10 GFCH spol. s r.o.,
Vojtecha Tvrdého 777/12, 01001 Žilina
detail
12.07.2018 Partnerská dohoda o spolupráci
2018/218
0.00 MESTO Czechowice-Dziedzice
PI. Jana Pawla II 1,43 -502 Czechowice-Dziedzice, Poľská republika
detail
10.07.2018 Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0028-PRB/2016/Z
2018/230
0.00 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
detail
09.07.2018 Darovacia zmluva
2018/214
0.00 Zuzana Ďurišová
Rajec
detail
06.07.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/257
10.00 Paulinyová Ľubica
Rajec
detail
03.07.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/212
3,000.00 Futbalový klub Rajec
Rajec, Hollého 211
detail
03.07.2018 Zmluva Č. 14212018 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania
2018/213
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
28.06.2018 Dohoda o ukončení zmluvy
2018/210
0.00 Marián Šupa
Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany
detail
28.06.2018 Zmluva o dielo č. 2018/206
2018/206
43,080.00 SAVE, s.r.o.,
Dolné Rudiny 1,01091 Žilina
detail
26.06.2018 Dohoda o ukončení Zmluvy o Prvom municipálnom úvere
2018/208
0.00 Prima banka Slovensko, a. s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
26.06.2018 Zmluva o poskytnutí plnenia v oblasti energetickej úspory
2018/209
54,037.20 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
26.06.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/203 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/203
90.60 Lea Masárová
Rajec
detail
26.06.2018 DODATOK č. 4 ZML 2018/204 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/204
0.00 Svarinská Mária
Rajec
detail
26.06.2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/191
2018/205
106,416.00 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky; Slovenská agentúra životného prostredia
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
detail
26.06.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/256
20.00 Mandáčková Anna
Rajec
detail
25.06.2018 Zmluva o prenájme tlačového zariadenia. č.052018045
2018/207
604.80 Z + M servis, spol. s.r.o.
Nevädzová 6, 821 01, Bratislava
detail
22.06.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/201
200.00 VZDELANIE –BRÁNA DO ŽIVOTA Občianske združenie
Javorová 5, 015 01 Rajec
detail
21.06.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2018
2018/199
3,000.00 Maratón klub Rajec
Mudrochova 909/4, Rajec
detail
« späť 1 2 3 4 9 17 25 33 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa