ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
16.06.2017 Zmluva o poskytovani osobitných zliav z cicn elektronických komunikačnýchslužieb a o poskytovani služby
2017/109
0.00 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
14.06.2017 DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. ZML 2017/78, ZoD č. 14/2017/08431, uzavretá podľa § 536 a nás!. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, dňa 11.5.2017
2017/103
4,674.14 CESTY NITRA, a.s. Murgašova 6, 949 78 Nitra
Murgašova 6, 949 78 Nitra
detail
14.06.2017 Zmluva o dielo č. ZML 2017/107 uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
2017/107
7,681.72 Jozef Záň - montážne práce. vodo-Ú.K-plyn.
Kunerad 233, 013 13 Kunerad
detail
12.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Minísterstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-2136/2017/1.1
2017/106
3,000.00 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 81331 Bratislava 1
detail
12.06.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona Č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
2017/108
0.00 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8,; 81643 Bratislava
detail
09.06.2017 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č. ZML2017/105 (uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 a nasledujúcich zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)
2017/105
3,570.00 Agentúra Európa. s.r.o.
Dolné Rudiny 8209/43, Žilina
detail
31.05.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rajec v roku 2017
2017/096
4,000.00 Občianske združenie APLAUZ
Lipová 154/1, 015 01 Rajec
detail
31.05.2017 Zmluva o nájme časti pozemku v katastrálnom území Rajec ustanovená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/101
333.00 BINEKO, spol. s r. o.
sídlom Javorová 164, 015 01 Rajec
detail
31.05.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/97 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/097
55.27 Patrik Nemček
Rajec
detail
31.05.2017 DODATOK č. 5 ZML 2017/98 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/098
0.00 Marta Jarinová
Rajec
detail
31.05.2017 DODATOK č. 20 ZML 2017/99 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/099
0.00 Mária Svarinská
Rajec
detail
31.05.2017 DODATOK č. 15 ZML 2017/100 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/100
0.00 Miroslav Špánik
Rajec
detail
26.05.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2017
2017/093
3,000.00 Maratón klub Rajec
Mudrochova 909/4, Rajec
detail
26.05.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2017
2017/094
5,000.00 Futbalový klub Rajec
Hollého 211
detail
24.05.2017 Zmluva o dielo č. ZML 2017/92 uzavretá podľa § 536 a nás!. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik
2017/092
9,413.42 BROZ STAV s. r. o.,
Rosina 207, 013 22 Rosina
detail
18.05.2017 Zmluva o poskytnuti plaveckého výcviku
2017/087
420.00 Mestské športové kluby
Športová hala, sídl. SNP 2549, 01701 Považská Bystrica
detail
16.05.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt
2017/090
37,604.36 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
11.05.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
2017/081
0.00 MATEA, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
detail
11.05.2017 Zmluva o dielo č. ZML 2017178 ZoD Č. 1412017108431 uzavretá podl'a § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
2017/078
31,270.06 CESTY NITRA, a. s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
detail
04.05.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností, hnuteľných vecí a technológie (d'alej len "dodatok č. 1")
2017/086
8,421.75 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
03.05.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2017
2017/084
150.00 Jednota dôchodcov na Slovensku
Rajec, Nádražná 284
detail
27.04.2017 NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKYCH OSOB A PODNIKAJÚCICH FYZiCKÝCH OSÔB
2017/076
470.85 Komunálna Poisťovňa - Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 Bratislava
detail
27.04.2017 NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKYCH OSOB A PODNIKAJÚCICH FYZiCKÝCH OSÔB
2017/077
406.53 Komunálna Poisťovňa - Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 Bratislava
detail
27.04.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rajec v roku 2017
2017/079
300.00 Šachový klub Rajec, OZ
Šafárikova 604/10, 015 01 Rajec
detail
26.04.2017 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku mesta uzavretá podľa ustanovení §§ 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, v spojení s ustanovením § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2017/074
990.00 Gabriel Špánik a jeho manželka Emília Špániková
Rajec
detail
26.04.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/66 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/066
110.00 Jozefína Demčišáková
Rajec
detail
26.04.2017 Dodatok č. 1 ZML 2017/67 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle §3 a násl. zákona č.116/90 Zb. v znení neskorších predpisov
2017/067
0.00 Jozefína Demčišáková
Rajec
detail
26.04.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/70 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/070
110.00 Katarína Hodasová
Rajec
detail
26.04.2017 DODATOK č. 10 ZML 2017/71 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/071
0.00 Ivan Kučerík
Rajec
detail
26.04.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/65 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/065
60.47 Pavol Lietavec
Rajec
detail
26.04.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/73 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/073
110.00 Renáta Repčíková
Rajec
detail
26.04.2017 DODATOK č. 6 ZML 2017/72 K ZMLUVE O NÁJME BYTU č. ZML 2011/104 zo dňa 10.5.2011 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/072
0.00 Peter Uhlárik a Ivana Uhláriková
Rajec
detail
26.04.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/68 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/068
125.00 Róbert Židek a Mariana Žideková
Rajec
detail
26.04.2017 Dodatok č. 3 ZML 2017/69 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle §3 a násl. zákona č.116/90 Zb. v znení neskorších predpisov
2017/069
0.00 Róbert Židek
Rajec
detail
25.04.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2017
2017/064
750.00 Tenisový klub Rajec
Partizánska 55, Rajec
detail
25.04.2017 Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 4801900976
2017/075
0.00 Komunálna Poisťovňa - Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 Bratislava
detail
24.04.2017 Darovacia zmluva
2017/062
1,650.00 Veronika Gabčlková
.
detail
24.04.2017 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku mesta uzavretá podľa ustanovení §§ 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, v spojení s ustanovením § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2017/063
2,820.00 Martin Klucho; Vladimír Klucho;
Fačkov; Ďurčiná
detail
21.04.2017 Darovacia zmluva
2017/061
1,000.00 Višňovský Štefan
.
detail
19.04.2017 Zmluva o nájme časti pozemkov v katastrálnom území Rajec
2017/060
493.91 BINEKO, spol. s r. o.
Javorová 164, 015 01 Rajec
detail
13.04.2017 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2017/55 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2017/055
88.11 Erik Pastierčin
Rajec
detail
12.04.2017 Darovacia zmluva uzarvorená podľa §628 o nasl. Občianskeho zákonníka
2017/059
0.00 Dana Krajčiová
Rajec
detail
11.04.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rajec v roku 2017
2017/054
50.00 Kynologický klub Rajec
Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec
detail
07.04.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2017
2017/052
200.00 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov ZO-Rajec
Partizánska 900, Rajec
detail
06.04.2017 Dohoda o spolupráci medzi Materskou školou Mudrochova 930/10, Rajec a Katolíckou spojenou školou sv. J. M. Vianneyho Námestie A. Škrábika č. 5 v Rajci
2017/056
0.00 Katolícka spojena škola sv. J. M. Vianneyho
Námestie A. Škrábika č. 5 v Rajci
detail
06.04.2017 Dohoda o spolupráci medzi Materskej školy Mudrochova 930/10 Rajec a Základnou umeleckou školou 1. mája 41211, 015 01 Rajec
2017/057
0.00 Základná umelecká škola
1. mája 41211, 015 01 Rajec
detail
06.04.2017 Spolupráca medzi Materskou školou Mudrochova 930/10, Rajec a Základnou školou ul. Lipova 2, Rajec
2017/058
0.00 Základna škola ul. Lipova
Lipova 2, 015 01Rajec
detail
05.04.2017 Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o nájme uzatvorená podľa ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2017/053
12.40 Deutschmann Transport, s.r.o.
Národná č. 13, 010 01 Žilina
detail
30.03.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 22/2016-PO (ZML 2016/197) uzavretá v zmysle S 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2017/049
0.00 CENZUÁLNE SPOLUMAJITEĽSTVO RAJEC, pozemkové spoločenstvo
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
detail
30.03.2017 Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu
2017/050
7,865.35 Gmina Czechowice-Dziedzice
PUana Pawla II 1, Czechowice-Dziedzice
detail
« späť 1 2 3 4 7 13 19 25 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa