Rekonštrukcia materskej školy

Autor: Miroslav Bros, 03.02.2012
Stavebné úpravy objektov A, B, C MŠ Rajec – ul. Mudrochova č. 930
• Operačný program: Regionálny operačný program
• Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR
• Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
• Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
• Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy a zlepšenie podmienok procesu výchovy a vzdelávania
• Začiatok realizácie: 01/2010
• Ukončenie realizácie všetkých aktivít súvisiacich s projektom: 02/2011
• Nenávratný finančný príspevok: 188 827,15 EUR
• Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
• Zhotoviteľ, dodávateľ: Minol, s.r.o., Fatranská 679/16, 013 01 Teplička nad Váhom
• Stavebné povolenie: č.j. 01/87/2008/ST/07-Ja zo dňa 04.04.2008 vydané Obcou Šuja
• Stavebný dozor: Ing. Ján Drugda
• Celkové náklady stavby: 264 359,37 €