Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 18.4.2023

Autor: Zuzana Ščasná, 14.04.2023

MESTO RAJEC

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:

Ing. Peter Pekara (predseda FK), Ing. Zuzana Žideková (členka FK), Martin Matejka (člen FK), Radoslav Kadurik (člen FK),  Ing. Monika Brezániová (zapisovateľka FK) 

V Rajci, 14.04.2023

 Pozvánka

 

    Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční 18.04.2023 (utorok) o 15.30 hod. v malej zasadačke v budove MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

 

  1. MUDr. Lenhart Pavol, Lenhartová Viera – predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1133/3 – pokračovanie v plnení uznesenia MZ
  2. Smieško Jozef – prenechanie nebytového priestoru v Kultúrnom dome do nájmu
  3. Stránský Zdeněk, Stránská Milena – prenájom časti pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1533/1
  4. Mgr. Šamalík Ján, Ing. Šamalíková Ivana – predaj časti pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 467/10
  5. Bronček Miloš - žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Rajec
  6. Verejná obchodná súťaž – prenechanie nebytových priestorov v Radnici do nájmu
  7. Zmena rozpočtu oznámením – RO č.5, 6, 7, 9, 10/2023
  8. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2023
  9. Vyradenie majetku
  10. Rôzne

 

Ing. Peter Pekara v.r.

predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec