Pozvánka - Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 28.11.2022

Autor: Zuzana Ščasná, 23.11.2022

        PRIMÁTOR MESTA RAJEC

 

  V Rajci dňa 21. novembra 2022

 

 POZVÁNKA

 

   V zmysle § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2022 o 16.00 h na Radnici mesta Rajec.

Návrh programu:

 1. Štátna hymna
 2. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení
 5. Zloženie sľubu primátora mesta
 6. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
 7. Schválenie programu zasadnutia
 8. Voľba mandátovej a volebnej komisie
 9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 10. Príhovor novozvoleného primátora mesta
 11. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
 12. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
 13. Určenie platu primátora mesta
 14. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúceho primátora mesta
 15. Určenie poslancov pre občianske obrady
 16. Diskusia
 17. Záver

   a) Informácia o povinnosti vyplývajúcej zo Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

 

Ing. Milan Lipka, primátor mesta