Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 11.10.2021

Autor: Zuzana Ščasná, 05.10.2021

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:

JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, JUDr. Anna Kecerová Veselá, členka FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Daša Bajzíková, členka FK, Ing. Andrea Kubačáková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK

 

                                                                                                        V Rajci, 04.10.2021

Pozvánka

 

         Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  11.10.2021 (pondelok) o 15.00 hod. v malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

  1. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 48
  2. Rôzne

a)   Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci“.


                                                                  JUDr. Bohuslav Gelatka v.r.

                                                                              predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec