Informačný podcast Mesta Rajec - september 2021

Autor: Zuzana Ščasná, 07.09.2021

 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec, vydaný v mesiaci september 2021


Mestu Rajec sa podarilo počas letných mesiacov získať ďalšie dotácie na obnovu verejných priestorov či pamiatok.

Fond na podporu športu schválil 50-tisíc eur na vybudovanie nového multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Lipová. Tu už aj prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, keďže však ide o vonkajšie práce a na jeseň je počasie nevyspytateľné, ihrisko sa bude budovať na jar.

Ďalším schváleným projektom je sanácia vlhkosti mestského múzea za približne 40-tisíc eur. Taktiež už je vybratý zhotoviteľ, a ak Pôdohospodárskej platobnej agentúre nebude dlho trvať príprava zmluvy, tak by sa mohol projekt realizovať ešte tento rok.

Komplexné zreštaurovanie Trojičného stĺpu je spolufinancované Ministerstvom dopravy a výstavby prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina. Reštaurátorské práce na tejto národnej kultúrnej pamiatke už prebiehajú, a bol na ne už najvyšší čas, pretože ide o prvú komplexnú rekonštrukciu od postavenia stĺpa v roku 1818.


Blíži sa aj termín otvorenia klientskeho centra. Po problémoch s dodávkami niektorých materiálov je už projekt vybudovania na konci a v nasledujúcich týždňoch bude klientske centrum poskytovať služby občanom. O presnom termíne otvorenia budeme informovať.

Projekt rekonštrukcie knižnice je financovaný z inej dotácie ako klientske centrum, preto boli práce realizované iným zhotoviteľom, iným dodávateľom nábytku a v inom čase ako klientske centrum, aj keď sú obe na jednej chodbe. Kým neboli odstránené vady a nedorobky na niektorej z týchto rekonštrukcií, nebola táto časť úradu prístupná verejnosti, aj keď už boli stavebné práce ukončené. V súčasnosti je knižnica pripravená a bude otvorená spolu s klientskym centrom.


V auguste mimoriadne zasadlo rajecké Mestské zastupiteľstvo. Schválilo rozpočet na dokončenie športovej haly a tiež predloženie žiadosti o eurofondy na rekonštrukciu mestského úradu.Tu je zámer zapojiť sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Keďže budova mestského úradu má už svoj vek a najmä, vykurovanie je riešené elektrickými konvektormi, je tu priestor na výraznú úsporu na energiách. Podľa energetického auditu vychádzajú úspory na takmer 90 % pri zrealizovaní aktivít ako zateplenie obvodového plášťa, strechy a stropov suterénu, výmena okien, zmena systému vykurovania z elektrického na tepelné čerpadlo a fotovoltaika.


Mesto Rajec prehodnotilo položky rozpočtu a programového rozpočtu a navrhlo zmeny v príjmovej a výdavkovej časti, pričom sa rešpektuje novela zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta bola analýza možností reálnych príjmov. Do návrhu boli zapracované zmeny a podnety navrhnuté na porade primátora, prednostu a vedúcich oddelení. Príjmová časť bežného rozpočtu bola navýšená napríklad o sumu dobropisov, refundácií a vratiek, taktiež o výšku darov pre materské školy a školské jedálne, ako aj o transfer z Fondu na podporu umenia vo výške 1 300 eur z dotácie na doplnenie knižničného fondu.

Jednou z najdôležitejších zmien rozpočtu bola úprava na položke týkajúcej sa realizácie stavieb, keďže bola vysúťažená cena stavebných prác na športovej hale. Aby mesto mohlo túto rekonštrukciu uskutočniť, bolo potrebné nájsť v rozpočte zostávajúce financie, čo sa aj podarilo. Rozpočet po navrhnutých zmenách zostal vyrovnaný.


Rajecké kultúrne leto 2021 je úspešne za nami. Či už to bola premiérová Jánska vatra, Rajecký športový deň, Letné kiná alebo Krúžkobranie. S dobrou odozvou sa stretla aj inštalácia plážového ihriska na námestí, ktoré bolo počas pekných dní neustále obsadené. Jeho veľkí aj malí návštevníci sa naň môžu tešiť aj na budúci rok.

Situácia okolo pandemických nariadení tento rok nedovolila dlhodobé plánovanie, preto sa viaceré z podujatí chystali na poslednú chvíľu. Napriek tomu sa stretli so záujmom obyvateľov mesta. Kultúrne akcie v Rajci letom nekončia, na 9. októbra je naplánované predstavenie Milenec v podaní divadelného súboru Kožkár, v pláne je aj Katarínska zábava či Vianočné trhy.


V letnom období bolo Námestie SNP v Rajci centrom spoločenského a kultúrneho vyžitia obyvateľov a návštevníkov mesta. Uvoľnená letná atmosféra však u niektorých občanov spôsobila nadmerné požívanie alkoholických nápojov, v dôsledku čoho si pomýlili verejné priestranstvo s verejnými toaletami, nocľahárňou, kúpaliskom alebo zápasníckym ringom. Počas uplynulých letných mesiacov museli príslušníci Mestskej polície riešiť 21 priestupcov. Traja z nich spôsobili pod vplyvom alkoholu škodu na majetku mesta, jeden sa dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Všetci priestupcovia dostali pokuty v blokovom konaní od 10 do 50 eur.


Na štart 38. ročníka Rajeckého maratónu sa tento rok postavilo vo všetkých kategóriách 1 100 pretekárov. 14. augusta sme si užili krásny športový sviatok, ktorý spolu s bohatým kultúrnym programom a neodmysliteľným jarmokom vytvorili opäť spojenie, vďaka ktorému sme do Rajca prilákali množstvo ľudí z blízkeho i vzdialeného okolia.

Na najdlhšej trati bol najrýchlejší Tomáš Kopčík z Trnavy. Fantastický výkon, ktorý potešil všetkých domácich, podal opäť najrýchlejší Rajčan Rasťo Kalina. Čas 2:45:43 je nielen druhým miestom v celkovom poradí, ale tiež jeho novým osobákom na rajeckej trati. Tretím miestom sa blysol ďalší člen Maratón klubu Rajec, Tomáš Michalec. Spomedzi žien si prvenstvo opäť vybojovala Petra Pastorová z Česka, ktorá druhú, Sylviu Sebestian, predstihla o viac ako dve minúty.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v októbri 2021.