Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

Autor: Zuzana Ščasná, 15.07.2021
Zverejnené: 15.7.2021