ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

Autor: Blanka Porubčanská, 28.07.2020

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prevodu majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení

§ 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

 

 

Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575

podľa  § 9a  ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

 

zverejňuje  zámer prevodu  majetku mesta, a to :

 

objektu elektrickej NN prípojky, vybudovanej ako stavebný objekt SO 08 Elektrická NN prípojka, pre potrebu napojenia stavby: „Nájomný bytový dom (33 bytových jednotiek)“ Rajec,  ul. Hollého č. 179. Stavebný objekt bol daný do užívania Kolaudačným rozhodnutím č. 01/445/2019/KR/66-Ďu dňa 12.12.2019,  právoplatnosť nadobudlo dňa 27.1.2020 pre stavebníka Mesto Rajec.

Kúpna zmluva bude uzatvorená medzi predávajúcim Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2,  015 01  Rajec, IČO: 00 321 575 a kupujúcim Stredoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, IČO:  36 442 15. Kúpna cena bude  určená znaleckým posudkom, ktorý zabezpečí kupujúci.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je  daný tým, že objekt Elektrickej NN prípojky slúži pre napojenie Nájomného bytového domu (33 bytových jednotiek), Hollého č. 179 na elektrickú rozvodnú sieť. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, IČO:  36 442 15 bude prostredníctvom predmetnej prípojky zabezpečovať dodávku elektrickej energie pre odberné miesta v uvedenom bytovom dome.

 

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta týmto spôsobom boli schválené Mestským zastupiteľstvom uzn. č. 43/2020 dňa 14.05.2020.

Návrh na prevod bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa  13.08.2020.

Doba zverejnenia: 28.07.2020. – 14.08.2020.

Spôsob zverejnenia: web stránka Mesta Rajec www.rajec.sk , úradná tabuľa Mesta Rajec, ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk .

 

 

V Rajci, dňa 28.07.2020

 

 

                                                                                                 Ing. Milan Lipka, v.r.

                                                                                                    primátor mesta

  

 

 

Spis: 68/2020/OVS-3196

Vybavuje: Bahledová