Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019

Autor: Blanka Porubčanská, 24.07.2020

Návrh

Dodatku č. 2

 

k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019 

o určení výšky finančných prostriedkov  určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia,   

zriadených na území mesta Rajec