Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

Autor: Blanka Porubčanská, 24.07.2020

Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia č.    /2020 o určení  výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec                        

viď príloha VZN.../2020

 

 

Príloha č. 1

 

2. finančné pásmo

(pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec)

 

 

 

Bežné stravovanie

 

 

Desiata

 

 

Obed

 

 

Olovrant

 

Príspevok na režijné náklady

 

Spolu

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka4a)

 

Úhrada zákonného zástupcu alebo dospelej osoby

Materská škola

(stravník od 2-5 rokov)

0,36

0,85

0,24

0,20

1,65

0,00

1,65

Materská škola (stravník predškolská dochádzka, hmotná núdza, životné minimum

 

 

0,36

 

 

0,85

 

 

0,24

 

 

0,20

 

 

1,65

 

 

1,20

 

 

0,45

Základná škola

(stravník od 6-11 rokov)

-

1,15

-

0,20

1,35

1,20

0,15

Základná škola

(stravník od 11-15 rokov)

-

1,23

-

0,20

1,43

1,20

0,23

Stredná škola

(stravník od 15-18/19 rokov)

-

1,33

-

VZN č.    /2020 § 5 ods. 4

-

-

*)

Zamestnanci škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby

-

1,33

-

VZN č.    /2020 § 5 ods. 4

-

-

*)

 

 

*) výška celkovej úhrad pre zamestnancov a iné fyzické osoby sa vypočíta v závislosti od výšky režijných nákladov školy