ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

Autor: Blanka Porubčanská, 24.07.2020

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prevodu majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení

§ 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

 

Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575

podľa  § 9a  ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje  zámer prevodu  majetku mesta, a to :

 

-          KNC parcela č. 1571/7, druh pozemku ostatná plocha o výmere 26 m2,  diel 1 – prístupová cesta,

-          KNC parcela č.1571/8, druh pozemku  ostatná plocha o výmere 69 m2,  diel 2 – ochranné pásmo,

-          KNC parcela č. 1571/9, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 4 m2, diel 3 – regulačná stanica,

ktoré boli vytvorené odčlenením od KNE parcely č. 4-1002/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5737 m2 evidovaná na liste vlastníctva č. 6105 pre k.ú. Rajecká Lesná vlastníka Mesto Rajec v celosti na základe geometrického plánu č. 250/2019 vyhotoveným spoločnosťou Planika s.r.o. Žilina, IČO: 44330207, overený Okresným úradom Žilina dňa 11.02.2020 pod č. G1-128/2020.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je  daný tým, že pozemky sa nachádzajú pod exitujúcou stavbou regulačnej stanice plynu, jej ochranného pásma a prístupovej cesty k regulačnej stanici vo vlastníctve spoločnosti LHODOL s.r.o. IČO: 36 009 962 v rámci realizácie stavby s názvom: Rozšírenie výroby dolomitov – VTL prípojka plynu  a ktorá bola daná do užívania Kolaudačným rozhodnutím č.  04/2607/2019/KR/71-Lő  dňa 23.12.2019 vydaným stavebným úradom Obec Rajecká Lesná za podmienok dohodnutých v Zmluve o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva pozemkov v k.ú. Rajecká Lesná  a o uzatvorení Zmluvy o zriadení vecného bremena zaevidovanej pod  č. 2020/27 zo dňa 3. februára 2020.

 

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta týmto spôsobom boli schválené Mestským zastupiteľstvom uzn. č. 38/2020 dňa 14.05.2020.

Návrh na prevod bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa  13.08.2020.

Doba zverejnenia: 24.07.2020. – 14.08.2020.

Spôsob zverejnenia: web stránka Mesta Rajec www.rajec.sk , úradná tabuľa Mesta Rajec, ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk .

 

 

V Rajci, dňa 24.07.2020