Autor: Miroslav Bros, 03.12.2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Sanácia vlhkosti mestského múzea v Rajci.
 
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa: Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, SK
Kontaktná osoba: Bc. Júlia Tomčíková, +421918 592 964, julia.tomcikova@rajec.sk
 
Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: 2020
Lehota na predkladanie ponúk: do 17.12.2019 do 12:00
Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/zakazka?cLkp4mhvnbeY8kYbvERmvXo
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách
 
Opis zákazky
Oblasť: Stavebníctvo
Podoblasť: Stavebné práce
=== Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci výzvy pre podopatrenie 7.5 Programu rozvoja vidieka ===
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na realizáciu : "Sanácia vlhkosti mestského múzea v Rajci."
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 – Stavebné práce
44111400-5 Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov
 
2. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
 
3. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
 
4. 4. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou - telefón: 0918 592 964, e-mail: julia.tomcikova@rajec.sk. Termín obhliadky: 11.12.2019 o 10:00.
 
5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet, priložil ako prílohu aj
nasledovné dokumenty:
A) doklad o oprávnení poskytovať službu resp. práce – originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.
C) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (vzor dostupný v prílohe).
D) čestné vyhlásenie ku sociálnemu aspektu (vzor dostupný v prílohe).
E) vyplnené zadanie - Výkaz výmer podľa Prílohy č. 1. ( naskenovaný s podpisom štatutára)
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
 
6. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
 
7. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Variantné riešenie sa nepovoľuje.
 
8. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.03.2020.
 
9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.
 
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Pôdohospodárska platobná agentúra.
 
10. Miesto dodania: katastrálne územie v meste Rajec.
 
11. Termín dodania: v priebehu roka 2020
 
12. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
 
13. Projekt bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,
- z externých zdrojov - z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
 
14. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po prevzatí diela a následnej fakturácie. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
 
15. Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
 
16. Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
 
17. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) verejný obstarávateľ vtomto verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.
 
A to najmä tak, že:
• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity znevýhodnených uchádzačov v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- osoby dlhodobo nezamestnané, osoby so zdravotným postihnutím a starších pracovníkov v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov o zamestnanie (na
základe: pohlavia, rasy, náboženstva, etnika, minority, zdravotného postihnutia) a princíp transparentnosti.
• Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.“
 
Verejný obstarávateľ bude dodržiavanie týchto aspektov kontrolovať na základe verejne prístupných registrov. Podmienky sociálneho aspektu bude zohľadnené aj pri príprave Zmluvy o Dielo s úspešným uchádzačom.
 
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizovanou službou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú uzatvorí objednávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
 
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať s rozhodnutím a stanoviskom Krajského pamiagkového úradu v Žiline. Tieto dokumenty prikladáme v Prílohe č. 2.
 
20. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
 
Položky zákazky
P.Č. / Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 / Sanácia vlhkosti mestského múzea v Rajci. 1,000 Celkom
     Špecifikácia stavebného objektu sa nachádza v Prílohe č. 1 a je pre uchádzačov záväzná.
 
Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.
Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť
Príloha č.1 - Projektová dokumentácia.rar Iné 2.12.2019 779,0 kB
Príloha č.2 Podmienky KPU.rar Iné 2.12.2019 4,4 MB
Cestne vyhlasenie ku socialnemu aspektu.docx Iné 2.12.2019 19,0 kB
Cestne vyhlasenie ku ucasti vo VO.docx Iné 2.12.2019 18,7 kB