Autor: Miroslav Bros, 01.11.2019
PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
P O Z V Á N K A
 
V Rajci dňa 31. októbra 2019
 
 
V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva
 
 
ktoré sa uskutoční dňa 06. novembra 2019 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Návrh programu:
  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
  2. Nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Rajec, dohoda o urovnaní sporných práv
 
 
 
 
 
 
Ing. Milan Lipka
primátor mesta