Pozvánka na zasadanie Finančnej komisie

Autor: Miroslav Bros, 17.09.2019

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci

                                                                                                         V Rajci, 11.9.2019

 

P  o  z  v  á  n  k a

Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na 

jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční   18.9.2019 (stredu)  o 16,00 hod. v Malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:   

 

- Rozpočtové opatrenie o zmene  rozpočtu oznámením.

- Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2018:

     konsolidovaná  účtovná závierkapozostáva  z :

   - konsolidovanej súvahy účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2018

   - konsolidovaného výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2018

   - poznámok ku konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Rajec

   - výročnej správy Mesta Rajec za rok 2018

   - výroku audítora.

- Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno –vzdelávacej činnosti v školách.

 - Rôzne:

 

 

JUDr Bohuslav Gelatka, v.r.

predseda Finančnej komisie pri MsZ-Rajec