Zverejnenie zámeru - prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Autor: Miroslav Bros, 22.08.2019
Návrh - Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 a Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
             na roky 2020 - 2022
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa  § 9a, ods. 9, písm. c/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje  zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to :
 
- nebytové priestory v katastrálnom území Rajec nachádzajúce sa v budove súp. č. 211 (na ul. Hollého v Rajci) postavenom na pozemku KNC parc. č. 1104/68, v areáli futbalového štadióna o úžitkovej ploche 80 m², ktoré pozostávajú z troch miestností s príslušenstvom, ktorým je vstupná chodba, sociálne zariadenie/WC, kúpeľňa a pivnica v suteréne
 
- časť pozemku KNC parc.č. 1104/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 152 m², na ktorej je postavený prístrešok patriaci k nebytovému priestoru v areáli futbalového štadiónu v Rajci, na ul. Hollého pri stavbe súp. č. 211 zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre kat. úz. Rajec, na ktorom je v zápise pod B1/ zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti,
nájomcovi:
 
Peter Lednický, miesto podnikania Hollého 162/17, 015 01 Rajec, IČO 47218606  živnostník zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, reg. č. 580-51961
 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
uvedené nebytové priestory užíval titulom nájmu p. Jozef Imrišek na účel vykonávania podnikateľskej činnosti, prevádzkovanie predaja nápojov a občerstvenia na priamu konzumáciu a na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ktorý Mestu Rajec doručil dňa 16.07.2019 oznámenie, v ktorom uvádza, že má záujem ukončiť platnosť nájomnej zmluvy, z dôvodu, že všetko zariadenie a vybavenie prevádzky Bistro dvanástka (vrátane dreveného prístrešku postavenom na pozemku KNC parc.č. 1104/1) v areáli futbalového štadióna prevádza na záujemcu Petra Lednického, súkromného podnikateľa vystupujúceho pod obchodným menom Peter Lednický, IČO: 47218606, ktorý má záujem pokračovať v prevádzkovaní pohostinského zariadenia so zámerom organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre občanov mesta. P. Peter Lednický zároveň predložil Mestu Rajec žiadosť o prenechanie priestorov a časti pozemku do nájmu za účelom pokračovania v činnosti, ktorú prevádzkoval p. Jozef Imrišek. Zámerom záujemcu je naďalej užívať nebytové priestory a pozemok v areáli futbalového štadiónu na ten istý účel, ako slúžil doposiaľ, pričom nie je daný žiadny iný predpoklad ich využitia pre potreby mesta. Doterajší spôsob prevádzky bol vyhovujúci a účelný.