Zástupca primátora

Autor: Miroslav Bros, 17.07.2019
Zástupca primátora
1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí primátor zastupovaním do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
2. Zástupcom primátora môže byť len poslanec.
3. Zástupca primátora je členom mestskej rady a koordinuje činnosť medzi mestskou radou a mestským úradom.
4. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
5. Koordinuje súčinnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva.
 
Mesto Rajec v zmysle § 25 ods. 7, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, určuje odmenu zástupcu primátora mesta Rajec.
Odmena zástupcu primátora sa určuje na sumu 200,- € mesačne.
Zástupca primátora
 
od 01. 01. 2019 - 15. 06. 2019  JUDr. Bohuslav Gelatka
od 17. 06. 2019  - Ing. Peter Pekara