Plnenie rozpočtu za rok 2019

Autor: Miroslav Bros, 20.12.2011
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2015 - 2017; Rozpočtový haronogram 2014; Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec,ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 108/2014 dňa 13.11.2014; Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec, ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 112/2012 dňa 15.11.2012