Autor: Miroslav Bros, 16.03.2018
Logo Interreg Poľsko - Slovensko
Logo VUC Žilina
 
PROJEKT „NÁUČNÝ CHODNÍK OKOLÍM RAJECKÉHO HRADU“ ÚSPEŠNE UKONČENÝ
 
Aktivity mikroprojektu Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ boli plánované v časovom horizonte 05/2017 až 04/2018. Hlavnými aktivitami bolo vybudovanie náučného chodníka v meste Rajec až po Rajecký hrad – formou informačných tabúľ , čo bolo úspešne zrealizované, ďalej workshop – archeologický výskum na Rajeckom hrade, ktorý bol taktiež úspešne zrealizovaný a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva partnerov projektu.
 
Úspešná realizácia projektu vyústila do spoločného stretnutia partnerov a všetkých participujúcich osôb na záverečnej prezentácii výsledkov mikroprojektu a archeologického workshopu. 14.3.2018 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Rajci uskutočnila záverečná prezentácia výsledkov mikroprojektu. Celkom 40 účastníkov z Rajca a zástupcov obce Czechowice-Dziedzice spoločne zhodnotilo realizáciu aktivít projektu a vypočulo si hodnotné odborné príspevky.
 
O realizácii projektu Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ informoval prednosta Mestského úradu v Rajci, Ing. Ján Jasenovec, PhD., ktorý pútavou prezentáciou predstavil účastníkom stretnutia celý projekt a jeho priebeh.
Zaujímavý príspevok predniesol zástupca spoločnosti VIA MAGNA, s.r.o., Dr. Milan Horňák, ktorý zhodnotil realizáciu a výsledky archeologického workshopu na nálezisku Rajeckého hradu.
 
Sme radi, že prostredníctvom úspešnej realizácie aktivít mikroprojektu došlo k naplneniu hlavného cieľa projektu: „Zachovanie našej histórie, kultúrneho dedičstva a ochrana a rozvoj prírodného dedičstva.“
 
 
PROJEKT ,,Edukacyjna ścieżka Wokół Rajeckiego zamku“ Z POWODZENIEM ZAKOŃCZONY
 
Działania mikroprojektu Ścieżka edukacyjna "Wokól Rajeckiego zamku"byly zaplanowane na okres od 05/2017 do 04/2018. Główne działania polegały na budowie chodnika edukacyjnego w miejscowości Rajec aż do Rajeckiego zamku - w formie tablic informacyjnych, które z powodzeniem zrealizowano, dalej workshop - badań archeologicznych na Rajeckom zamku, które z powodzeniem zrealizowano i prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego partnerów projektu.
 
Pomyślna realizacja projektu zaowocowała wspólnym spotkaniem partnerów i wszystkich uczestników w końcowej prezentacji wyników mikroprojektu i archeologicznego workshopu. 14.3.2018 w Domu Kultury w Rajcu odbyła się ostateczna prezentacja wyników mikroprojektów. Łącznie 40 uczestników z Rajca i przedstawicieli społeczności Czechowice-Dziedzice wspólnie ocenili realizację działań projektu i wysłuchali wartościowych wypowiedzi ekspertów.
 
O realizacji projektu Edukacyjna ścieżka ,,Wokół Rajeckiego zamku“ poinformował szef Urzędu Miejskiego w Rajcu, inż. Dr Ján Jasenovec, który przedstawił uczestnikom prezentacji cały projekt i jego przebieg. Ciekawe przemówienie przedstawił przedstawiciel VIA MAGNA, s.r.o., Dr. Milan Horňák, który ocenił realizację i wyniki workshopu archeologicznego na znalezisku Rajeckiego zamku.
 
Cieszymy się, że dzięki udanej realizacji działań w ramach mikroprojektu osiągnęliśmy główny cel projektu: "Zachowanie naszej historii, dziedzictwa kulturowego oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego".
 
 
 Video 3D model historickej podoby Rajeckého hradu  Video 3D model historickej podoby Rajeckého hradu
 Video z archeologického workshopu  Video z archeologického workshopu
 Video TV SEVERKA Okolím rajeckého hradu  Video TV SEVERKA Okolím Rajeckého hradu