Autor: Miroslav Bros, 08.02.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Nájomný bytový dom/33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - Stavebné úpravy
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Mesto Rajec
IČO 00321575
  Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, SK
Kontaktná osoba Bc. Júlia Tomčíková, +421918 592 964, julia.tomcikova@rajec.sk
Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
  Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokladaná   obdobie realizácie: 2018
Lehota na predkladanie ponúk: do 14.2.2018 do 14:00
Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/zakazka7fZByYwHAGeTqF7U-CNs91w Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávate!’ nevidí informácie o predložených ponukách
Opis
Oblasť Stavebníctvo
Podoblast’ Stavebné práce
Opis zákazky
Verejný obstarávate!' pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
 
Verejný obstarávate!' požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.
 
Verejný obstarávate!' požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument: Príloha č. 3 : Návrh na plnenie kritérií. Tento dokument musí byť naskenovanýs podpisom oprávnenej osoby.
 
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
 
Verejný obstarávate!' umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so kontaktnou osobou zákazky.
 
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
 
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru. Preddavky na práce verejný obstarávate!' neposkytuje.
 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávate!' zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
 
Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
 
Verejný obstarávate!’ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami. V prípade, že uchádzač túto prílohu nepredloží, tak bude na jej predloženie dodatočne vyzvaný.
 
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.
 
Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (aktuálne platné limity: v prípade jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity sa posudzujú vrátane DPH).
 
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávate!’ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
 
Kritérium: Celková cena (EUR s DPH) - 100%
 
CPV: Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce
 
Položky zákazky
P.Č. Názov položky/ Špecifikácia Množstvo
1 SO 5.2 - Vodovodná prípojka 1,000 celkom
Špecifikácia stavebného objektu sa nachádza v Prílohe č. 1 a je pre uchádzačov záväzná.
2 SO 06 - Kanalizačná splašková a dažďová prípojka 1,000 celkom
Špecifikácia stavebného objektu sa nachádza v Prílohe č. 1 a je pre uchádzačov záväzná.
3 SO 07 - Kanalizačná dažďová prípojka cez ORL 1,000 celkom
Špecifikácia stavebného objektu sa nachádza v Prílohe č. 1 a je pre uchádzačov záväzná.
4 SO 08 NN prípojka 1,000 celkom
Špecifikácia stavebného objektu sa nachádza v Prílohe č. 1 a je pre uchádzačov záväzná.
5 SO 09a - Teplovodná prípojka - zemné práce 1,000 celkom
Špecifikácia stavebného objektu sa nachádza v Prílohe č. 1 a je pre uchádzačov záväzná.
6 SO 09b - Teplovodná prípojka - potrubná časť 1,000 celkom
Špecifikácia stavebného objektu sa nachádza v Prílohe č. 1 a je pre uchádzačov záväzná.
Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.
Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť
Príloha č. 1 - Výkaz výmer.rar Iné 8.2.2018 8:53 175,2 kB
Príloha č.2 - Návrh zmluvných podmienok-HP-Michal.pdf Iné 8.2.2018 8:53 365,3 kB
Príloha č. 3: NÁVRH NAPLNENIE KRITÉRIÍ.docx Iné 8.2.2018 9:01 46,2 kB
Generované 8.2.2018 o 9:05 systémom TBEERnet