Autor: Miroslav Bros, 25.09.2017
VŠEOBECNÁ AGENDA
 
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.
 
Prostredníctvom služby "Všeobecná agenda" môžu sa zasielať podania, akými sú napr. žiadosť, sťažnosť, stanovisko a iné. Súčasťou elektronického podania "Všeobecná agenda" môžu byť aj prílohy.
Prílohy priložené k podaniu môžu byť v akomkoľvek formáte, avšak podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisomi je možné len prílohy vo formáte .pdf (typ A, teda PDF/A)1 , .xml (vo formáte elektronického formulára registrovaného na ÚPVS), .txt a .png. Maximálna veľkosť podania aj s prílohami je 50 MB.
 
Odosielanie podaní prostredníctvom portálu nie je viazané na stav elektronickej schránky odosielateľa na doručovanie.
Službu "Všeobecná agenda" môžete zasielať, aj keď nemáte elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. V tomto prípade vám do schránky bude zaslaná len doručenka, ktorá je potvrdením prijatia vášho podania. Mesto Rajec vám však pri vybavovaní vašej agendy nebude môcť elektronicky doručiť rozhodnutie a musí dokončiť spracovanie podania a jeho vybavenie listinnou formou.
Ak máte svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente, môžete prijímať elektronicky doručované rozhodnutia aj doručenky..
 
 
Elektronický formulár
 
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie -  právnicke osoby (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)
(položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)
   
   
 
 
 
https://schranka1.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=3837