Oznámenie o uložení zásielky - Vladimír Poláček

Autor: Miroslav Bros, 13.02.2017
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 07.02.2017
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Vladimír Poláček,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu (jej) bola dňa 07.02.2017 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Zdravotní záchrana Česká republika.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec  07.02.2017 - 22.02.2017