Autor: Miroslav Bros, 16.12.2016
Schválené Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Rajec
na mestskom zastupiteľstve, konaného dňa 15.12.2016.
 
VZN č. 5/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017
...celé znenie VZN (tu)
 
VZN č. 6/2016 o dani za psa na kalendárny rok 2017
...celé znenie VZN (tu)
 
VZN č. 7/2016 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2017
...celé znenie VZN (tu)
 
VZN č. 8/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2017
...celé znenie VZN (tu)
 
VZN č. 9/2016 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2017
...celé znenie VZN (tu)
 
VZN č. 10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017
...celé znenie VZN (tu)
 
VZN č. 11/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
...celé znenie VZN (tu)
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel,
výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.
...celé znenie dodatku k VZN (tu)