Oznámenie o uložení zásielky - Anton Rybárik

Autor: Miroslav Bros, 19.04.2016
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 18.04.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Anton Rybárik,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 18.04.2016 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., krajská pobočka Žilina, so sídlom P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina .
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 18.04.2016 do 03.05.2016