Autor: Miroslav Bros, 17.03.2016

Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 2020

27.2. 14.5.  13.8.  28.9.  3.12.

Zasadnutia Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec sa uskutočnia spravidla týždeň pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v štvrtok o 16:00 h. Zasadnutia Mestskej rady sú neverejné.

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec zasadajú spravidla týždeň pred zasadnutím Mestskej rady.

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajci   ...viac informácií