Oznámenie o uložení zásielky - Peter Murárik

Autor: Miroslav Bros, 02.03.2016
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 01.03.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Peter Murárik,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 01.03.2016 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 01.03.2016 do 16.03.2016