Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu - Božena Macáková; Lenka Macáková; Radoslav Macák; Marián Macák

Autor: Slavomir Kalma, 16.11.2015
M E S T O   R A J E C
Mestský úrad, správne oddelenie
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Rajci,  na návrh  vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa  § 7 odst.1 písm. f)  zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 11.11.2015 trvalý pobyt
                                                     
- Božena Macáková 07. 07. 1958;
- Lenka Macáková 25. 04. 1988;
- Radoslav Macák 12. 06. 1991;
- Marián Macák 17. 07. 1985;
(meno a priezvisko, dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)
 
Miestom nového trvalého pobytu je mesto Rajec.
V Rajci dňa 11.11.2015
                                                                                             Jitka Uhláriková v.r.
                                                                                      podpis zamestnanca ohlasovne
                                                                                       a odtlačok pečiatky ohlasovne
Vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec dňa 11.11.2015
Zvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec dňa 26.11.2015