Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Nemček

Autor: Slavomir Kalma, 23.09.2015
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 22.09.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Jaroslav Nemček,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 22.09.2015 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Okresný súd v Žilne, Hviezdoslavova ulica č. 26, 010 01 Žilina .
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 22.09.2015 do 07.10.2015