Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Hromada

Autor: Slavomir Kalma, 29.07.2015
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 23.07.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Jozef Hromada,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 23.07.2015 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. krajská pobočka Žilina, P.O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 23.07.2015 do 07.08.2015