Návrh Všeobecne záväzného nariadenia-27.07.2015

Autor: Miroslav Bros, 27.07.2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec .