Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Autor: Miroslav Bros, 12.01.2015
Primátor Mesta Rajec,Pozvánka - V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. januára 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. Program: 1. Uprázdnenie poslaneckého mandátu

PRIMÁTOR  MESTA  RAJEC

                                                                                                              dňa: 12. januára 2015
 
P O Z V Á N K A
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
zvolávam mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 15. januára 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Program:
      1. Uprázdnenie poslaneckého mandátu
      2. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2015 Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 1/2015
    Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2015
    Mesta Rajec – rozpočtovým opatrením č. 1/2015
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing.  Ján   R y b á r i k
                                                                                               primátor mesta Rajec