Oznámenie o uložení zásielky - Martina Balcerová

Autor: Miroslav Bros, 16.10.2014
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 10.10.2014
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Martina Balcerová,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec jej bola dňa 10.10.2014 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je JUDr. Ing. Pavol Malík, súdny exekútor, so sídlom ul. 1. mája 22, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec 10.10..2014 - 25.10.2014