Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Hromada

Autor: Miroslav Bros, 14.07.2014
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 11.07.2014
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Jozef Hromada, trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 11.07.2014 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je JUDr. Rudolf Krutý, súdny exekútor, so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 11.07.2014 do 26.07.2014