ZŠ Lipová 2, Rajec - ponuka voľného pracovného miesta - údržbár

Autor: Miroslav Bros, 12.05.2014
Základná škola Lipová 2, Rajec; odkaz na novú stránku
Základná škola, Lipová 2, Rajec 
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:
 
Pozícia: údržbár
Názov adresa zamestnávateľa : Základná škola, Lipová 2, 015 01 Rajec
Kontakt: 041/542 2521, riaditel@mzsrajec.edu.sk
Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie
Požadovaná prax: minimálne 2 roky
Osobnostné predpoklady a zručnosti: Zručnosť v obore voda, kúrenie , remeselná údržba objektov, drobné zámočnícke práce , komunikačné a organizačné schopnosti , flexibilnosť, samostatnosť a zodpovednosť
 
Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:
   - žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu
   - overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
   - životopis
 
Odmeňovanie: v zmysle zákona 553/2003 Z. z.
Predpokladaný termín nástupu: 1. augusta 2014
 
Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu:
Základná škola, Lipová 2, 015 01 Rajec alebo osobne v termíne do 30.5.2014 vrátane do 12,00 hod.
Na pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.
Úspešný uchádzač doloží výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
 

                                                                                                    PaedDr. Marian Paprskár
                                                                                                             riaditeľ školy