Oznámenie o uložení zásielky - Ľubomír Kypus

Autor: Miroslav Bros, 07.05.2014
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 05.05.2014
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Ľubomírovi Kypusovi, trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bol dňa 05.05.2014 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie, P.O. Box 45, 820 05 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 05.05.2014 do 20.05.2014