Autor: Miroslav Bros, 17.02.2014

Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 2015
26.2.2015 - 21.5.2015 - 13.8.2015 - 15.10.2015 - 10.12.2015

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajci   ...viac informácií