Výzva na predkladanie ponúk - Stavba alebo prestavba obytného domu s následným prevodom vlastníckych práv

Autor: Slavomir Kalma, 09.12.2013
naspäť
 
19449 - WYP
 Vestník č. 239/2013 - 06.12.2013
 
 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
   
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Rajec
IČO: 00321575
Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Gondžár
Mobil: +421 917752012
Telefón: +421 917752012
Fax: +421 415422224
Email: obstaravanie.rajec@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.rajec.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II.1. Názov zákazky
STAVBA ALEBO PRESTAVBA OBYTNÉHO DOMU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Mesto Rajec
NUTS kód: SK031
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je výstavba alebo prestavba obytného domu s nájomnými bytmi v súlade s podmienkami na poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov uvedenými v zákone č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákone č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení. Verejný obstarávateľ po kolaudácii nadobudne výlučné vlastnícke právo k obytnému domu a všetkým nájomným bytom v dome sa nachádzajúcim, spolu s príslušenstvom a tiež k súvisiacim pozemkom, z dôvodu rozšírenia bytového fondu Mesta Rajec s príslušnou finančnou podporou v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v platnom znení a zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45211000-9
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45443000-4, 45310000-3, 45231300-8, 45261000-4, 45262500-6, 45400000-1, 71320000-7
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Predmetom zákazky je výstavba alebo prestavba obytného domu s nájomnými bytmi v súlade s podmienkami na poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov uvedenými v zákone č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákone č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení. Verejný obstarávateľ po kolaudácii nadobudne výlučné vlastnícke právo k obytnému domu a všetkým nájomným bytom v dome sa nachádzajúcim, spolu s príslušenstvom a tiež k súvisiacim pozemkom, z dôvodu rozšírenia bytového fondu Mesta Rajec s príslušnou finančnou podporou v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v platnom znení a zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota 2 583 333,3000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Zadajte hodnotu: 12
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, resp. v zmysle § 128 zákona nasledovne: Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona. Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Uchádzač následne môže doplniť doklady jedným z týchto spôsobov: doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; doplnením dokladov sa nepredlžuje platnosť zápisu v zozname podnikateľov a nie je spoplatnené, predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto zákona. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §26 ods.1 písm.f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi úspešný uchádzač podľa §44 ods.1 zákona v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bolo predložené čestné vyhlásenie, postupuje verejný obstarávateľ podľa §33 ods.1 zákona, pričom vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, na predloženie dokladov v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. Do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk sú všetci záujemcovia oprávnení predložiť ako doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti čestné vyhlásenie. Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk Voľba Najnižšia cena
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 201309
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk Dátum a čas: 27.12.2013 11:00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk Dátum a čas: 27.12.2013 12:00
Miesto : Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, zasadačka.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie
Lehota uvedená v bode IV.2.4. sa týka otvárania častí ponúk s označením "Ostatné", ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom. Otváranie časti ponúk označenej ako Kritéria sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona. Otváranie časti ponúk označených ako Ostatné a časti ponúk označených ako Kritériá sa uskutoční na adrese podľa bodu I.1. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe. Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku doručenej elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode I.1) tohto oznámenia, v lehote uvedenej v bode IV.2.2.) tejto výzvy. Súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať výlučne v elektronickej forme na emailovú adresu záujemcu, uvedenú v doručenej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov. Žiadosť o podklady je potrebné predložiť v tom istom jazyku, ako sa požaduje predloženie ponuky. Komunikačným jazykom je slovenský jazyk. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že sa uplatňuje znenie § 38 zákona za nasledujúcich podmienok: Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do 15.12.2013.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zadávanie zákazky zrušiť, ak ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch a v zmysle § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila a nebolo možné ich predvídať. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách nebudú vyhovovať požiadavkám verejného obstarávateľa alebo presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode II.2.2.
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
04.12.2013
 
príloha
- Úrad pre verejné obstarávanie - Vestník a zoznamy http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/all