Okresný úrad Žilina - Rozhodnutie; Stavebné povolenie

Autor: Miroslav Bros, 06.12.2013
 Okresný úrad Žilina
 Odbor starostlivosti o životné prostredie
 Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
 Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
 V Žiline 02.12.2013
 R o z h o d n u t i e
 Stavebné povolenie
 
 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štánej správy ako príslušný orgán o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb povoľuje objekty vodných stavieb SO 01 - Rozšírenie verejného vodovodu ul.Hollého, Rajec; SO 02 - Vodovodná prípojka k hlavnej stavbe Nájomný bytový dom ulica Hollého.
 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 04.12.2013 do