Oznámenie o uložení zásielky - Ing. Stanislav Golier

Autor: Miroslav Bros, 25.11.2013
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 21.11.2013
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Ing. Stanislav Golier,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 21.11.2013 doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je súdna exekútorka JUDr. Andra Ondrejková, Vrútocká 12, 821 04 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 21.11.2013 do 06.12.2013