Zadanie zákazky - Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu

Autor: Miroslav Bros, 22.11.2013
Zadanie zákazky - Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu
Opis zákazky : Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo 110l a 1100l zberných odpadových nádob od obyvateľov z bytovej a rodinnej zástavby a od právnických osôb v meste Rajec
Lehota na realizáciu zákazky : rok 2014
Dátum zverejnenia zákazky : 27. 11. 2013
Dátum zverejnenia : 22. 11. 2013

 

naspäť