Oznámenie o uložení zásielky - Radoslav Lednický

Autor: Miroslav Bros, 30.10.2013
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 25.10.2013
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Radoslav Lednický,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bolo dňa 25.10.2013 doručená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 81366 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 25.10.2013 do 18.11.2013