Autor: Miroslav Bros, 17.09.2013
Zadanie zákazky - Stavebné úpravy verejného osvetlenia ul. Lipová, Rajec
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Stavebné úpravy verejného osvetlenia ul. Lipová, Rajec
Opis zákazky : Stavebné úpravy - prloženie verejného osvetlenia ul. Lipová, Rajec
Lehota na realizáciu zákazky : október 2013
Dátum zverejnenia : 17.09.2013

 

naspäť