Autor: Miroslav Bros, 17.09.2013
Zadanie zákazky - Nákup kontajnerov na triedený zber
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Nákup kontajnerov na triedený zber
Opis zákazky : Nákup kontajnerov na zber plastov, kovov, papiera
Lehota na realizáciu zákazky : október 2013
Dátum zverejnenia : 17.09.2013

 

naspäť