Autor: Miroslav Bros, 06.09.2013
Zadanie zákazky - Uskutočnenie stavebných prác - dobudovanie skate parku Rajec
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Uskutočnenie stavebných prác - dobudovanie skate parku Rajec
Opis zákazky : Stavebné práce spojené s dobudovaním skate parku v stavebných objektoch:
a/ Betónová plocha
b/ Položenie zámkovej dlažby
c/ Mobiliár a skate prvky
Lehota na realizáciu zákazky : október, november 2013
Dátum zverejnenia : 06.09.2013

 

naspäť